Valitse sivu

Toteutusaika

30.11.2018 - 15.2.2021

Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista. Kokonaiskustannusarvio 425 000 euroa, josta  ELY-keskuksen osuus on 255 000 €, muut rahoittajat Hollolan kunta (33 450 €) ja Vesijärvisäätiö (109 850 €).
Toteuttaja
: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Yhteyshenkilö: vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola(at)vesijarvi.fi, 044 9735137
Partneri: Hollolan kunta

Hankkeen loppuraportti 

Tavoitteet

Hankkeessa toteutetaan toimenpiteitä, joilla edistetään Lahden seudun järvien palautumista hyvään tilaan ja parannetaan niiden virkistyskäyttöarvoa. Samalla kerätään lisää tietoa veden tilan kehittymisestä pitkäaikaisilla seurannoilla. Tavoitteena on tukea jo käytännössä hyväksi todettuja vesienhoitotoimia, sekä tuoda Vesijärven hoitoon uusia avauksia, kuten suojelualueiden luontoarvojen aktiivinen ylläpito. Yhteistyössä Hollolan kunnan kanssa kootaan riittävä tietopohja Vähä-Tiilijärven tilasta ja laaditaan sille hoitosuunnitelma.

Hankkeen osakokonaisuudet:
1) Natura 2000-alueen sekä muiden Vesijärven luonnonsuojelualueiden hoitosuunnitelmat

Uutena avauksena Vesijärvellä lähdetään aktiivisesti tekemään toimenpiteitä luonnonsuojelualueiden luontoarvojen säilyttämiseksi yhteistyössä kuntien ja ELY-keskuksen kanssa. Kutajärven Natura 2000 -alueeseen kuuluvat Kutajärvi, Laasonpohja, Kirkkolahti, Lahdenpohja, Teräväiset sekä Kailanpohja. Luontoarvoja löytyy myös mm. Vähäselältä ja Kilpiäistenpohjasta.

Toimenpiteet:
Alueiden hoitotarpeet kartoitetaan ja niillä tehdään vaadittavat luontoselvitykset, kuten ns. direktiivilajien esiintyminen (sudenkorennot ja pesimälinnusto). Lisäksi Natura-alueilta otetaan tarvittavat ilmakuvat ja kartoitetaan vesikasvillisuuden ja luontotyyppien esiintyminen. Kartoitusten pohjalta hankkeessa laaditaan luonnos Kutajärven Natura 2000 -alueen uudeksi hoitosuunnitelmaksi, ja sen mukaisia toimenpiteitä lähdetään aktiivisesti edistämään.

Luonnos Kutajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaksi on jätetty Hämeen ELY-keskukseen, joka työstää sen valmiiksi.  

Valmistuneet osaraportit:

 
2) Vähä-Tiilijärven tilan selvitys

Kootaan riittävä tietopohja Hollolan Vähä-Tiilijärven fysikaalisesta, kemiallisesta ja biologisesta tilasta ja ravintoverkon vuorovaikutussuhteista. Hankkeessa määritellään tarpeelliset vesienhoitotoimenpiteet järven käyttökelpoisuuden ja hyvän ekologisen tilan turvaamiseksi ja laaditaan hoitosuunnitelma liitettäväksi osaksi Vesijärvi-ohjelmaa. Lisäksi huolehditaan riittävästä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta.

Toimenpiteet:
Vuonna 2019 selvitetään järven syvyysolosuhteet, seurataan veden kemiallista laatua sekä kasvi- ja eläinplanktonia, ja tehdään biologisia selvityksiä kuten verkkokoekalastus ja pohjaeläin- ja kasvillisuuskartoitukset. Lisäksi laaditaan kuormitusselvitys. Jäähdytysveden vaikutusta Vähä-Tiilijärven tilaan selvitetään myös lämpötilaloggereiden, happimittausten ja johtokykyluotauksen avulla. Vuonna 2020 tehdään myös pohjasedimenttitutkimus ja jatketaan veden laadun seurantaa. Lisäksi laaditaan hoitosuunnitelma.

Loppuraportti:
Vähä-Tiilijärven tila ja hoitosuunnitelma  (Mirva Ketola 2021)

Valmistuneet osaraportit:

Vähä-Tiilijärvi on meille tärkeä -sivu Hollolan kunnan Internet-sivuilla.

Kuvia vuoden 2019 toimenpiteistä Vähä-Tiilijärvellä.

3) Tuetaan jo käytännössä hyväksi todettuja vesienhoitotoimia
  • Hoitokalastus kohdennetaan pääasiassa särkikaloihin Vesijärven Laitialan- ja Komonselillä ja mahdollisesti entisen Nastolan alueen järvillä. Pyyntivälineitä ovat nuotat, rysät ja/tai katiskat. Lisäksi tuetaan hoitokalastuspyydysten rakentamista tammikuun 2019 pyydystalkoissa.
  • Vesikasvien niitot kilpailutetaan ja toteutetaan vuosina 2019-20. Talven 2020 niitot kilpailutetaan ja jatketaan Vesijärven umpeenkasvavien kohteiden talviniittoja talvella 2020. Niittoja voidaan toteuttaa järvillä, joissa se on vesienhoidon kannalta perusteltua ja joissa paikalliset sitoutuvat osallistumaan niittojätteen korjaamiseen. Osakaskunnilta kerätään ehdotuksia niittoalueiksi. Kesäniittojen tavoitealat ovat Vesijärvellä noin 40 ha ja talviniittojen 20 ha. Muilla järvillä määritetään tarve ja tavoitteet. Lisäksi seurataan talviniittojen vaikutuksia ruovikkokartoituksilla sekä edistetään talviniiton välineistön kehittämistä ja järviruo’on hyötykäyttöä.
  • Järven tilan ja kuormituksen seuranta
    Enonselän jatkuvatoimiset mittauslautat kunnostetaan ja uusitaan tarvittavat mittausanturit. Laitialanselälle, Paimelanlahdelle ja Vähäselälle laskevista uomista haetaan ja analysoidaan vesinäytteet vähintään 2 krt/v. Valittavien vesienhoitorakenteiden toimivuutta seurataan vesinäyttein. Kesällä 2019 seurataan myös Enonselän eläinplanktonia.
  • Valuma-aluetoimenpiteet
    Kartoitetaan olemassa olevien altaiden tyhjennys- tai muut kunnostustarpeet sekä seurataan niiden toimivuutta osana Vesijärvi-ohjelmaa.

Valmistuneet osaraportit: