Valitse sivu

Seuranta

Vesijärven vedenlaatua seurataan Lahti Aqua Oy:n ja Lahti Energia Oy:n velvoitetarkkailulla. Lahden ympäristöpalvelut täydentää velvoitetarkkailua Vähäselältä, Paimelanlahdelta ja Laitialanselältä otettavilla näytteillä. Lisäksi merkittävimmät järveen laskevat ojat ovat tarkkailussa mukana.

Vedenlaadun seurantaa täydentää automaattisten mittausasemien verkosto Enonselällä ja Paimelanlahdella. Mittausasemat seuraavat levämäärää, happea ja lämpötilaa eri syvyyksillä.

Ojavesien laatua seurataan kolmella mittausasemalla, jotka ovat Komonselän Purailanviepässä, Paimelanlahden Myllyojassa ja Haritunjoessa.

Hoitotoimet perustuvat seurantaan

Vesistöjen hoitoa toteutettaessa seuranta on oleellisessa roolissa. Seurantaa voidaan tehdä jatkuvatoimisilla mittareilla ja ottamalla vesinäytteitä.

Kuormitusseuranta

Kuormitusseurannan avulla tunnistetaan vesistöä tai sen osaa kuormittavat lähteet, kuten ojat, hulevedet tai esim. ongelmat jätevedenpuhdistamoilla. Ojien ravinnepitoisuuksien arvojen perusteella voidaan määrittää ojan ominaiskuormitus, joka ottaa huomioon virtaaman.

Mitattavia suureita ovat mm.

  • kokonaisfosfori
  • kokonaistyppi
  • sameus

Vesistön tilan seuranta

Tilan seuranta kertoo vesistön tai sen osan kunnosta.
Mitattavia suureita ovat mm.

  • klorofyllipitoisuus
  • leväpitoisuus
  • happipitoisuus
  • lämpötila
  • näkösyvyys