Valitse sivu

Toteutusaika

1.12.2022 - 30.4.2024

Kokonaiskustannusarvio: 39 090 €, josta ELY-keskuksen osuus on 23 500 €
Toteuttaja: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Yhteyshenkilö: Anna Hakala, anna.hakala@vesijarvi.fi, puh. 040 551 6466

Avaa pdf-tiedosto: Hanke-esite

Avaa pdf-tiedosto: Hahmajärven padon kunnostussuunnittelun hanke-esittely

Avaa pdf-tiedosto: Tutustu Hahmajärven tilaan – Hahmajärvi-illan (29.1.2024) kooste Hahmajärven tilasta

Hahmajärven pato sijaitsee Hahmajoessa noin 450 m Hahmajärven luusuasta alavirtaan. Pato on rakennettu vuonna 1936. Padon rakentamiseksi sekä sen kunnossapitoa ja huoltoa varten perustettiin aikoinaan järvenlaskuyhtiö, jonka osakkaana on määritetyn hyötyalueen kiinteistöt. Padon kunnostustarpeet tunnistettiin ja vuoden 2022 alusta käynnistettiin säännöllinen vedenkorkeuden seuranta sekä Hahmajärvellä että padolla. Järvenlaskuyhtiön aktivoiva yhtiökokous pidettiin 10.3.2022. Yhtiökokouksessa saavutettiin yksimielinen kannatus esitykselle padon muuttamisesta pohjapadoksi.

Paikallinen sitoutuminen mahdollisti myös hanketuen
Kunnostuksen suunnitteluun ja toteutukseen päätettiin hakea hanketukea. Hankehakemusta valmisteltiin vuonna 2022 ja se jätettiin rahoitushakuun marraskuussa 2022. Hankkeeseen sitoutui suuri määrä paikallisia tahoja sekä Hollolan kunta. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Hämeen ELY-keskuksesta 27.2.2023. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 39 090 €, josta avustuksen osuus on 60 %. Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja suunnittelutyöstä vastaa kilpailutuksen perusteella valittu suunnittelija Insinööritoimisto Jami Aho.

Hahmajärven padon kunnostussuunnittelu -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

 • Laatia suunnitelma nykyisen patorakenteen muuttamiseksi pohjapadoksi
 • Jättää vesilain mukainen lupahakemus padon muuttamisesta pohjapadoksi lupaviranomaiselle (AVI)
 • Koota järveen kohdistuvia kunnostustarpeita sekä aktivoida hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneita

  Hahmajärven pato

Hankkeessa ovat mukana omalla panoksellaan:
Hahmajärven järvenlaskuyhtiö, Hahmajärven osakaskunta, Hollolan kunta, Herralan konehuolto Oy, Herralan hiussalonki, Rakennuspalvelu Rautavuori oy, 
LVI-idea Oy, Kyllönen Yhtiöt Ky, Huoltojokiset Oy, Hersapuu Oy, Auto- ja korikorjaamo Juha Korkeamäki

Hahmajärven järvenlaskuyhtiön ja Hahmajärven osakaskunnan edustajat huolehtivat vedenpinnan korkeuden ja padon tilanteen seurannasta sekä ovat mukana suunnittelemassa ja järjestämässä padon kunnostussuunnitteluun liittyviä katselmuksia ja paikallisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Nämä tehtävät ovat osa hankkeen vastikkeetonta työtä. Hollolan kunta sekä hankkeeseen mukaan lähteneet yritykset ovat osaltaan sitoutuneet tukemaan hanketta osallistuvat osaltaan hankkeen viestintään sekä tukevat edistävät hankkeen hyväksyttävyyttä paikallisesti.

Suunnitelma ja vesilain mukainen lupahakemus
Padon kunnostuksen suunnittelussa tehtävänä on ollut laatia aluehallintoviraston lupakäsittelyä varten padon kunnostussuunnitelma sekä lupahakemusasiakirjat. Suunnittelun lähtökohtana on pidetty seuraavia:

 • Tuleva rakenne mahdollistaa eliöstön ylikulun
 • Osa patorakenteista pyritään säilyttämään
 • Vedenkorkeuden vaihteluväli kutakuinkin nykyisellä tasollaan
 • Haitallisia tulvakorkeuksia pyritään vähentämään

Suunnitelmaselostus tarvittavine liitteineen on toimitettu aluehallintoviraston käsiteltäväksi 21.12.2023. Vesilain mukainen kuulemiskierros tulee käsittelyn aikana ja koskee kaikkia asianosaisia (Hahmajärven ja Hahmajoen rantakiinteistöt, järvenlaskuyhtiön osakkaat, vesialueiden omistajat). Kuulemisen aikataulu täsmentyy myöhemmin.

 • Suunnitelmaselostus (pdf, piirustus 01-01, piirustus 02-01)
 • Liite 1. Lupapäätös 1934
 • Liite 2. Pituus ja poikkileikkaukset v. 1932
 • Liite 3. Hydrologiset kuvaajat (pdf)
 • Liite 4. Havaittu vedenpinta (pdf)
 • Liite 5. Asianosaisten luettelo ja yhteystiedot
 • Liite 6. Poikkileikkaukset (pdf)
 • Liite 7. Uomapituusleikkaus, vedenkorkeudet (pdf)
 • Liite 8. Pöytäkirja järvenlaskuyhtiön kokous 13.12.2023
 • Liite 9. Ranta-alueiden maankäyttötiedot

Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä

 • Suunnitteluhankkeen kuulumisia ja ajankohtaisia tietoja välitetään hankkeelle perustetun Instagram-tilin ”Hahmajarvi ” kautta
 • Tapahtumista tiedotetaan Herralan kylän Facebook -sivulla, jossa nousevat hyvin esiin muutkin alueella puhuttavat asiat.

Padon kunnostussuunnittelu käynnistyi toukokuussa 2023 mittauksilla. Yleissuunnitelmaa esiteltiin kesäkuussa ja lupahakemus valmistui syksyllä. Hahmajärven järvenlaskuyhtiö päätti lupahakemuksen jättämisestä kokouksessaan 13.12.2023. Lupahakemus jätettiin aluehallintoviraston käsittelyyn joulukuussa. Suunnittelutyön jälkeen hanke jatkuu toteutusvaiheen rahoituksen kokoamisella, rahoitushakemuksen laadinnalla ja toteutukseen valmistautumisella. Padon kunnostukseen päästään, kun vesilain mukainen lupa on saatu ja rahoitus on varmistunut.