Valitse sivu

Kutajärven Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmavalmistelun ensimmäinen vaihe on päättynyt, kun  tammikuussa saatu palaute on liitetty mukaan valmisteluasiakirjoihin. Kommentteja  kertyi kymmeneltä asukkaalta, Hollolan kirkonkylän kyläyhdistykseltä ja ranta-asukkailta. Palaute oli  pääosin myönteistä ja hyvin perusteltua. Se otettiin huomioon niiltä osin kuin luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräykset sallivat. Suunnitelmaan lisättiin useita mm. vedenlaatuun ja umpeutuneiden ranta-alueiden hoitoon liittyviä toimenpide-ehdotuksia.

-Toiveita laajoista asutuilla rannoilla tehtävistä kasvillisuuden niitoista tai Laasonpohjan tienvarren rantapuuston harventamisesta ei voitu kirjata suunnitelmaan, sillä ne ovat suojelumääräysten tai kaavamääräysten vastaisia, näkee biologi Esa Lammi Enviro Oy:stä.

Suunnitelma ja siitä saadut palautteet on luovutettu Hämeen Ely-keskukseen, jossa ne käydään läpi eri näkökulmista usean asiantuntijan voimin. Myös alueen asukkaiden kanssa haetaan edelleen ratkaisuja asioihin, jotka on prosessissa koettu ongelmallisiksi ennen kuin lopullinen hoito- ja käyttösuunnitelma hyväksytään.

-Kutajärven Natura 2000 -alue on yksi Hämeen tärkeimmistä Natura-lintuvesikohteista. Tavoitteena on, että hoitotoimia edistetään osana Helmi-ohjelmaa, kunhan hoito- ja käyttösuunnitelma on huolella saatu valmiiksi, toteaa luonnonsuojeluasiantuntija Riitta Ryömä Hämeen Ely-keskuksesta.

Hämeen Ely-keskuksen tavoitteena on, että hoito- ja käyttösuunnitelma vahvistetaan tämän vuoden aikana.

Tausta

Kutajärven Natura 2000 -alueen hoitotarpeiden kartoitus ja tarvittavien luontoselvitysten tekeminen ja koonti on osa Vesijärvisäätiön toteuttamaa hanketta ”Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-20”.

Hanketta rahoittivat Hämeen Ely-keskus, Hollolan kunta ja Vesijärvisäätiö ja se on osa Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Kuva: Kartassa olevat vihreät alueet muodostavat Kutajärven Natura 2000 -alueen.

Lisätiedot:

Riitta Ryömä
luonnonsuojeluasiantuntija
riitta.ryoma@ely-keskus.fi
0295 025 134
LuonnonvarayksikköHämeen ELY-keskus

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
heikki.makinen@vesijarvi.fi
040 5148 513
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö