Valitse sivu

Vesijärvisäätiö on hankkinut vesistömittaustiedon seurantajärjestelmän, johon on yhdistetty kaikkien Vesijärven havaintopisteiden data.

Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen dataseurannan ja auttaa Vesijärven tilan seurannassa. Internet-pohjaisen EMMI-järjestelmän on kehittänyt Masinotek Oy, joka myös ylläpitää järjestelmää sekä siihen liittyviä datarajapintoja säätiölle.

EMMI mahdollistaa reaaliaikaisen dataseurannan ja auttaa Vesijärven tilan seurannassa. Yhteistyöhankkeen yhteydessä järjestelmään on tuotu ja tuodaan jatkossa eri organisaatioiden keräämä vesistömittausdata Vesijärvisäätiön toiminta-alueelta. Mitattavia suureita ovat mm. sameus, happipitoisuus ja ravinteiden määrät järvivedessä ja järveen johtavissa uomissa. Myös vanhat mittausaikasarjat voidaan liittää saumattomasti uusimpiin laboratoriotuloksiin ja automaattimittauslaitteilta päivittyvään dataan. Järjestelmä tulee kattamaan myös muut Lahden seudun järvet.


Vesianalyysitulokset eri lähteistä suoraan EMMIin

Lahden seudulla vesistötarkkailua tehdään sekä automaattisilla vedenlaadun mittausasemilla että myös näytteenottoihin perustuvilla laboratorioanalyyseillä. EMMIssä on rajapinnat, joiden kautta järjestelmään voidaan tuoda lähes reaaliajassa kaikki vesimääritysten tulokset automaattisesti sekä Metropolilab Oy:n että KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriojärjestelmistä, jotka ovat Lahden alueen vesistöseurannan kumppanilaboratorioita.  Nämä tiedot on lisäksi pystytty kytkemään Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) tietokannasta tuotuihin historiallisiin vedenlaatutietoihin EMMIn sisällä.

Vesijärvisäätiöllä ja Lahden kaupungilla on jatkuvatoimisia veden laadun mittausasemia, jotka on hankittu Luode Consulting Oy:ltä ja EHP Ympäristö Oy:ltä. Myös näiden toimijoiden erillisiin datan näyttöpalveluihin talletettava mittausdata päivittyy automaattisesti Vesijärvisäätiön EMMI-järjestelmään API-rajapintojen kautta.


Työkalu on avattu asiantuntijoiden käyttöön

Vesijärvisäätiön tavoitteena on parantaa alueen vesistöjen tilaa ja kohentaa niiden virkistyskäyttöarvoa. Säätiöllä on laaja kaupan, teollisuuden sekä julkisten yhteisöjen muodostama tukijaryhmä, jonka tuella säätiö kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi.
Yksi keskeisistä toimintamuodoista hoitotoimien kohdentamisen ja valinnan tukena on jatkuvatoiminen veden tilan seuranta. Datan saaminen eri lähteistä yhteen järjestelmään helpottaa datan seurantaa ja EMMIn sisällä erilaisten mittauslähteiden dataa voidaan yhdistää myös yhteisiin kuvaajiin ja laskentatuloksiin.

– Olemme avanneet järjestelmän laajasti niin Vesijärvi-tutkijoiden kuin muiden alan asiantuntijoiden käyttöön, jotta siitä saadaan paras hyöty alueemme vesistöille, toteaa ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä. 

Masinotek puolestaan on kehittänyt EMMIä vuosia ja päätavoitteena on kattaa juuri niin laajaa seurantatoimintaa, kuin Vesijärvisäätiössä tehdään. Masinotekin toimitusjohtaja Juha Pohjala pitää merkittävänä, että EMMI on saatu Lahden seudulla käyttöön juuri alkaneen EU:n ympäristöpääkaupunkivuoden aikana.  
Yhteistyö nostaa omalta osaltaan esiin Lahden kaupungin vuonna 2021 alkaneen Euroopan ympäristöpääkaupungin asemaa myös vesienhoidossa. Lahti on jo näyttänyt esimerkkiä koko Euroopalle onnistuneista järvien tilan parantamistoimista.

-Nyt toteutettu uusi Vesijärvisäätiön järvialueen tilan seurantajärjestelmä on monipuolisuudessaan poikkeus jopa Euroopan mittakaavassa. Sen myötä voidaan painottaa myös sitä, miten järvien tilan seuranta on tärkeää ja miten sitä Suomessa parhaimmillaan tehdään, toteaa Juha Pohjala.

Seurantajärjestelmän kehittäminen on osa Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-20 -hanketta, jota osarahoitti Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista.

Kuva: Esimerkki EMMI-järjestelmän datasta saatavista graafeista.

Lisätiedot:

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
040 5148 513
heikki.makinen@vesijarvi.fi
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

Juha Pohjala
toimitusjohtaja
050 558 2255
juha.pohjala@masinotek.com
Masinotek Oy