Valitse sivu

Toteutusaika

1.12.2022 - 31.12.2024

Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista.
Kokonaiskustannusarvio: 704 975 €, josta ELY-keskuksen osuus on 422 985 €, muu rahoitus Vesijärvisäätiö ja talkootyö.
Toteuttaja: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Yhteyshenkilö: toimitusjohtaja Heikki Mäkinen, heikki.makinen@vesijarvi.fi, puh. 040 514 8513

Vaikuttavuutta vesienhoidon toimenpiteisiin -hankkeen tavoitteena on:  

  • edistää Vesijärven toipumista kohti järven hyvää ekologista tilaa 
  • toteuttaa Hämeen ELY-keskuksen vesienhoitosuunnitelmaan sisältyviä toimenpiteitä
  • arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta
  • lisätä tietoa ja kokemuksia uusista vesiensuojelumenetelmistä
  • koota taustatietoa toimenpiteiden kohdistamista varten
  • tuottaa aineistoa seuraavan ekologisen tilan luokittelun taustaksi
  • edistää Vesijärvisäätiön viestintästrategian toteuttamista. 

Enonselän ekologisen tilan parantamiseksi tulee vähentää sisäistä kuormitusta. Hankkeessa täsmennetään fosforin poistotarvetta Enonselän alueella ja arvioidaan alusveden pumppaamisen hyötyjä ja kannattavuutta Enonselän kunnostuksessa. Näin tuotetaan kunnostuksen kannalta uutta tietoa järven sisäisen kuormituksen mekanismeista. 

Hankkeen tuella tehdään kesän 2024 yleishyödylliset niitot ja toimitetaan niittojäte jatkojalostettavaksi. Hankkeessa haetaan talviniiton toteutustapoja myös heikomman jäätilanteen olosuhteisiin ja toteutetaan talviniitot olosuhteiden mahdollistaessa niittotoiminnan. Hankkeessa kehitetään talviruokojen hyötykäyttöä niittokohteiden lähiympäristössä.  

Hankkeessa tuetaan Enonselän vesienhoidollisia kalaistutuksia vuonna 2024 ja tehostetaan särkikalojen hoitopyyntiä järjestämällä pyydystalkoot. Puttosen saaren luvaton siltarakenne poistetaan vesistöstä Isosaaren luoteisrannan rehevöitymistä edistämästä sekä toimitetaan purettu materiaali asianmukaisesti käsiteltäväksi. Alueen virtausoloja pyritään parantamaan.  

Hankkeessa tuodaan hyviä käytäntöjä Vesijärven valuma-alueelle kokeilemalla puumateriaalin lisäämistä laskeutusaltaisiin ja kosteikoihin. Puumateriaalilla halutaan tehostaa kosteikkojen ja laskeutusaltaiden toimintaa. Aiemmin toteutettujen vesiensuojelurakenteiden toimivuutta seurataan ja tarvittaessa rakenteita huolletaan ja kunnostetaan. 

Hankkeessa kootaan kuormitusseurannan aineistot tulevien hajakuormituksen hallinnan toimenpiteiden kohdentamiseksi. Kuormitusaineistoa täydennetään vuonna 2024. Vesijärven selkäalueiden tilan seurantaa jatketaan ekologisen tilan arvioinnin ja toimenpiteiden valitsemisen tueksi. 

Nastolan alueen pienillä järvillä kartoitetaan hoitotarpeet, tuetaan Nastolan osakaskunnat ry:tä tarvittavien toimenpiteiden hankinnassa ja selvitetään Kymijärven Hahniemen kannaksen kanavan rakentamista veden vaihdon varmistamiseksi niemekkeen molemmilla puolilla. Hankkeessa kootaan Nastolan järvien kuormitustiedot vuosilta 2017–2022 raportiksi.  

Hankkeessa tehdään monipuolista viestintää ja verkostoitumista vesienhoidon edistämiseksi osallistumalla tilaisuuksiin, aktivoimalla paikallistoimijoita tarjoamalla asiantuntija-apua toimenpiteiden suunnitteluun ja mahdollisiin viranomaisyhteyksiin sekä kannustetaan ihmisiä oman lähiympäristön luonnonarvojen havainnontiin. 

Hankkeen viestintä on laajaa, suunnitelmallista ja ajantasaista. Sitä kohdennetaan sekä laajalle yleisölle että asiantuntijoille. Hankkeen tuella otetaan aktiivisesti kantaa vesienhoitoon kytkeytyviin ajankohtaisiin kysymyksiin sekä esitetään hankkeen tuloksia alan seminaareissa. Hankkeen viestinnällisiä ponnistuksia ovat mm. yleisöluentojen sarja, asiantuntijaseminaarit sekä Vesijärvi-viikko.