Valitse sivu

Vesikasvien niitto

Vesikasvien niitolla vähennetään vesikasvillisuuden määrää, jolloin järvimaisema kohenee. Myös virkistyskäyttömahdollisuudet, kuten veneily ja uiminen parantuvat. Niittopaikat kannattaa valita huolellisesti, sillä vesi- ja rantakasvien vyöhyke rannan ja ulapan välissä vähentää eroosiota ja toimii myös ravinteita sitovana suodattimena. Niitot eivät yksinään riitä parantamaan veden laatua.

Koneellisistä niitoista on ilmoitettava ELY-keskukseen. Niitoista ilmoittamisen voi tehdä oheisella lomakkeella.

Kesäniitot

Vesijärven niitot tehdään heinä-elokuussa lintujen pesintäkauden päätyttyä. Niittoja toteutetaan eri kohteilla ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on vuosittain 40-45 hehtaaria. Niitoissa pyritään toimintamalliin, jossa urakoitsija niittää ja paikalliset toimijat, kuten osakaskunnat, nostavat niittojätteen omalla kustannuksellaan järvestä ja läjittävät sen sopivaan paikkaan. Mahdollisuus ottaa niittojätteen vedestä nostaminen hoidettavaksi on yksi niittokohteiden valintaan vaikuttava kriteeri. Niittosuunnitelman vahvistaa Hämeen ELY-keskus.

Vesijärven vesienhoidolliset kesäniitot organisoi vuoteen 2015 asti Vesijärven kalastusalue, jonka jälkeen tehtävää on hoitanut Vesijärvisäätiö.

Kesäniitot 2020 toteuma ja suunnitelma
2019 2018 2018 2017 2015

Talviniitot

Talviniittojen tavoitteena on vähentää keväällä rantaan ajautuvan, jään katkoman ruokomassan määrää tai tiheissä ruovikoissa paikalleen mätänevän ylivuotisen ruo’on määrää. Samalla torjutaan mätänemisestä syntyviä hajuhaittoja. Koneellisen talviniiton toteuttaminen edellyttää myös ELY-keskuksen lausuntoa.

Talviniitto ei juuri vaikuta seuraavan vuoden kasvuun, sillä ravinteet ovat talvella juuristossa. Varjostuksen vähentyessä kasvu voi jopa parantua. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on ehkäistä ruokoturpeen muodostumista, joka lahtialueilla johtaa umpeenkasvuun eli ruovikoiden muuttumiseen maa-alueiksi.

Talviniiton vaikuttavuutta Vesijärvellä on selvitetty. Raportti ohessa.

Linnuston kannalta tärkeillä alueilla tavoitteena on ylläpitää ruovikkoalueiden monimuotoisuutta ja linnostollista arvoa umpeenkasvua ehkäisemällä, tarkoitus ei ole taannuttaa ruovikkoa. Niitossa huomioidaan erityisesti ruovikkolintujen tärkeimmät pesäpaikat, jotka jätetään niittämättä, jotta linnustolle on heti keväällä riittävä suoja. Niittoalueista on pyydetty linnuston osalta asiantuntijalausunto ja alueet on muutettu lausunnon ohjeiden mukaisesti.

Talviniitot sopivat myös talkootapahtumaksi. Hollola LC Pirunpesän talviniitoista voit lukea täältä. Talvella 2016 klubi oli auttamassa koneellisissa niitoissa massan poiskeräyksessä.


Vuosina 2016-2018 talviniitot on toteuttanut Hot Mill Oy, Risto Kauhala.

2019 ei huonon jäätilanteen ja vuonna 2020 runsaan lumen vuoksi päästy tekemään talviniittoja.

2018
Vesijärvellä niitettiin pääasiassa järviruokoa 16 hehtaarin alalta. Niitot saatiin päätökseen pääsiäisenä. Niitot sujuivat kokonaisuudessaan hyvin ja lumesta ja pakkasista oli vain pientä haittaa.

Lähes kaikki suunnitellut kohteet saatiin niitettyä. Kilpiäistenpohjan venerannassa niittoa tarvitseva alue pitäisi ennakkoraivata, sillä maatuvalla alueella on jo puustoa ja mättäitä.

Niitetyistä massoista osa meni hyötykäyttöön Rakennus Betoni ja Elementti Oy:lle. Usealla kohteella maanomistajat tai osakaskunnat siirsivät massat muualle kompostoitumaan. Sopivan tiestön puuttuessa massat läjitettiin sovittuihin paikkoihin maalle tai poltettiin.

2017
Tavoitteena oli niittää ruovikoita noin 40 ha:n alalta. Etenkin Kajaanselän länsirannalla jäät ovat kuitenkin katkoneet ruovikkoa sen verran, että niitettävät alueet olivat pienentyneet. Syksyn vaihtelevat jääolosuhteet aiheuttivat jäiden liikettä ja railoja, mitkä veivät ruokoa mennessään.

Niittoja tehtiin mm. Lahdenpohjassa Laitialan uimarannalla, Paimelassa Vähäselän pohjoisosissa, Kutajoen Niemelässä sekä Asikkalan Huitunpohjassa ja Suivan venerannassa.
Rakennusbetoni ja Elementti Oy on hakenut niitettyä ruokoa hyötykäyttöön. Ruokoa menee viherkattojen kasvualustaan rakennusaineeksi. Vähäselällä järjestettiin 8.2. talviniitto- ja kuormausnäytös, jossa muun muassa Yle Lahti uutisoi talviniitosta alueelliseen uutislähetykseen.

Toistaiseksi on niitetty alueita mm. Lahdenpohjasta Laitialan uimarannalta, Paimelasta Vähäselän pohjoisosista, Kutajoen Niemelästä sekä Asikkalan Huitunpohjasta. Niittoja tehdään Asikkalassa myös Suivan venerannassa. Rakennusbetoni ja Elementti Oy on hakenut niitettyä ruokoa hyötykäyttöön. Ruokoa menee viherkattojen kasvualustaan rakennusaineeksi.

Talkoolaisia talviruo’on siirrossa.