Valitse sivu

Hoitotoimet

Vesienhoidon yleinen tavoite on jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien vähintään hyvä tila vuoteen 2021 mennessä. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ei saa heikentää. Vesistöjä rehevöittävien, pilaavien sekä muiden haitallisten aineiden pääsyä vesiin rajoitetaan. Tulvien ja kuivuuden aiheuttamia haittoja vähennetään. Nämä tavoitteet ovat yhteisiä koko Euroopan unionin alueella.

Järvien, jokien  ja rannikkovesien tila luokitellaan ekologisen ja kemiallisen tilan perusteella erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi, välttäväksi tai huonoksi ottaen huomioon vesialueen luontaiset ominaisuudet.

Vesijärvi on ekologisen luokittelun mukaan tyydyttävässä tilassa.

Toimet vesistöissä:

Hapetus
Ravintoverkkokunnostukset/hoitokalastus/petokalaistutukset
Vesikasvien niitto
Ruoppaus
Kemialliset käsittelyt

Toimet valuma-alueella:

Peltoviljelyn menetelmien kehittäminen
Suojavyöhykkeet
Kosteikot ja laskeutusaltaat
Valumavesien pidättäminen valtaojiin
Hulevesikuormituksen vähentäminen
Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn edistäminen