Valitse sivu

Hahmajärvi

Hahmajärvi sijaitsee Hollolan kunnassa Herralan kylässä alueella, jossa järvien määrä on vähäinen. Tämän vuoksi Hahmajärvellä on merkittävä paikallinen virkistyskäyttöarvo. Järven kaakkoisrannalla sijaitsee kunnan yleinen uimaranta.

PLL_HEADER_TEXT
PLL_CONTENT_TEXT

Hahmajärven pinta-ala on 93 ha. Järvi on melko matala, syvimmältä kohdaltaan noin 8 metriä. Järven keskisyvyys on kahdesta kolmeen metriä, ja veden viipymä varsin lyhyt, noin 2-3 kuukautta (Ympäristöhallinnon vesistömallijärjestelmä). Hahmajärven vedet laskevat järven pohjoisosasta lähtevän Hahmajoen kautta Luhdanjokeen ja edelleen Porvoonjokeen.

Hahmajärven valuma-alueen pinta-ala on noin 33 km2, josta peltojen osuus on noin 22 %. Hahmajärveen laskee seitsemän ojaa, joista suurimpia ovat Varsaoja, Luhtaronoja ja Hankaan suunnasta etelään laskeva oja. Hirvisuolla sijaitsee Neova Oy:n (ent. Vapo Oy) turvetuotantoalue, josta aloitettiin turpeennosto vuonna 1988. Turvetuotantoalueen kuivatusvedet laskevat Varsaojan kautta Hahmajärveen. Turvetuotantoalueen osuus Hahmajärven valuma-alueesta on vajaa yksi prosentti. Tuotannon vaikutuksia seurataan velvoitetarkkailulla Varsaojasta ja Hahmajärvestä. Herralan kylän jätevedet johdetaan Lahteen puhdistettavaksi. Muun valuma-alueella sijaitsevan asutuksen jätevedet kuormittavat Hahmajärveä.

Hahmajärven pintavesityypiksi on määritelty Pienet humusjärvet (Ph) ja toissijaiseksi tyypiksi Matalat humusjärvet (Mh). Hahmajärven ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Kokonaisfosforin pitoisuus edustaa tyydyttävää ekologista tilaa ja typen välttävää. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kesäaikainen päällysveden fosforipitoisuus on laskenut. Kasviplanktonin määrää kuvaava a-klorofyllipitoisuus viittaa korkeaan rehevyystasoon ja välttävään ekologiseen tilaan.

Hahmajärven vedenpintaa on laskettu vuosina 1934–36 avartamalla Hahmajoen uomaa. Samalla jokeen on rakennettu järjestelypato. Pato on käsin säädettävä ja nykyisin huonossa kunnossa. Alueella on suunnitelmissa toteuttaa padonmuutoshanke, jossa pato on tarkoitus muuttaa eliöstön kulun mahdollistavaksi pohjapadoksi.

Hahmajärven tila oli huonoimmillaan 1990-luvun alussa, jonka jälkeen on tapahtunut lievää ravinnepitoisuuksien laskua. Pitoisuudet ovat kuitenkin edelleen korkeita ja viittaavat rehevään tasoon. Veden runsasravinteisuus näkyy selvästi vesikasvillisuuden tiheydessä esimerkiksi matalan etelärannan alueella.

Vedenlaadun seuranta-aineiston perusteella Hahmajärvi kerrostuu voimakkaasti sekä kesällä että talvella. Erityisesti kesällä alusveden happitilanne heikkenee. Toisinaan myös talvella on havaittu happitilanteen heikentymistä.

Hahmajärven kalaston tiedetään olevan särkikalavaltainen. Järvellä on toteutettu isomman ponnistuksen hoitokalastushankkeita 2000- luvun ja 2010 -luvun taitteessa. Lisäksi osakaskunta on toteuttanut pienimuotoista hoitokalastusta katiskoin. Järvellä on toteutettu myös niittoja

Hollolan kunta on käynnistänyt Herralan Hahmajärveen laskevan Varsaojan tulvasuojeluhankkeen, jossa on laadittu yleissuunnitelma veden viivyttämiseksi ja puhdistamiseksi valuma-alueella. Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tavoitteena on viivyttää vettä ylempänä valuma-alueella, tasata Varsaojan virtaamaa ja hillitä Varsaojan alaosan tulvakorkeuksien nousua. Tavoitteena on Herralan vedenottamon suojaaminen tulvatilanteiden varalta sekä vesistökuormituksen vähentäminen. Varsinaisten tulvasuojelutoimenpiteiden toteuttajina ovat maanomistajat, osakaskunnat tai muu järjestäytynyt yhteisö, joiden on mahdollista hakea rahoitusta toteutushankkeille.

Lisää Hahmajärvestä:

Varsaojan valuma-alueen yleissuunnitelma – keinoja veden viivyttämiseksi ja puhdistamiseksi, 2020

Hahmajärven luontopolku