Valitse sivu

Virtavesien kunnostus

Yleistä

Virtavesien hoidolla ja kunnostamisella pyritään palauttamaan muokattu vesistö mahdollisimman luonnontilaiseksi. Hyvän ekologisen tilan seurauksena virtaveden eliöstö ml. kalasto alkaa pikkuhiljaa elpyä. Kalaston elpymistä voidaan tukea kalaistutuksin.

Virtavesiä on kunnostettu mm. uittosäännön kumoamiseen liittyvinä velvoitetöinä,kalataloudellisina kunnostuksina ja osana eri ohjelmia ja hankkeita. Purokunnostuksia toteutetaan myös vapaaehtoisjärjestöjen talkootyönä, osana kaupunkien pienvesiohjelmien toteuttamista ja maa- ja metsätalouden luonnonhoitotöinä.

Menetelmiä

Uoman monimuotoisuutta lisätään mm. kiveämällä koskia, rakentamalla kutusoraikoita ja lisäämällä uomaan puuainesta. Näin uomaan palautuu vaihtelevat virtaus- ja vesisyvyysolosuhteet. Samalla vesieliöstön elinolosuhteet paranevat ja maisema monipuolistuu.

Kivet muodostavat kaloille suojapaikkoja virtaukselta ja saalistajilta. Kiveäminen parantaa myös uomassa olevan puuaineksen ja karikkeen pidätyskykyä, mikä edistää pohjaeläimistön elinolosuhteita. Lisäksi kivien avulla voidaan lisätä virtausnopeuden vaihtelua, mikä edistää virtavesille tyypillisten koskien ja suvantojen vuorottelua.

Pohjasta irti olevat rungot suojaavat kaloja ja muuta eliöstöä. Ne myös varjostavat uomaa. Puuaines toimii myös pohjasammalien kasvualustana, jolla on merkittävä vaikutus pohjaeläinrunsaudelle. Uomassa olevaa puuainesta pidetään yhtenä indikaattorina virtaveden luonnontilaisuudesta.

Virtavesien hoitoyhdistys
Virtavesien kunnostus – ymparisto.fi