Valitse sivu

Nyt päivitettävä suunnitelma linjaa alueen hoitoa ja käyttöä tuleviksi vuosiksi. Luonnosta voi kommentoida 17. tammikuuta asti Vesijärvisäätiön verkkosivuilla.

Kutajärven Natura 2000 -alue koostuu erillisistä alueista, joita ovat Kutajärvi, Laasonpohja, Kirkonselkä, Lahdenpohjan ranta-alueet sekä Teräväiset ja Kailanpohja. Näiden luonnonolot, hoito- ja kunnostustarpeet sekä käyttö poikkeavat toisistaan. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa selostetaan Kutajärven Natura 2000 -alueen luonnon nykytilaa ja annetaan käyttö- ja hoitosuosituksia haitallisten vaikutusten vähentämiseksi ja luontoarvojen turvaamiseksi. Lisäksi tarkastellaan Natura-alueen rajojen ulkopuolella tapahtuvia toimia, lähinnä rantojen ja virkistyskäytön näkökulmasta.

Noin satasivuinen luonnos hoito- ja käyttösuunnitelmateksti käy eri alueet läpi yksitellen. Useampaan kohteeseen suositellaan kuitenkin mm.  pensoittuneiden rantaluhtien raivaamista, avovesilampareiden perustamista umpeutuneille luhta- tai ranta-alueille ja pienpetopyyntiä. Vesikasvien niitot tulee tehdä siten, ettei niistä ole haittaa linnustolle. Kutajärven tilaa auttaisi myös hoitokalastus ja kesävedenpinnan nosto.

Hoito- ja käyttösuunnitelman on laatinut Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. Palautteiden saamisen jälkeen suunnitelma viimeistellään ja se valmistuu tammi-helmikuun vaihteessa.

Tausta ja aineistot

Kutajärven alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen aloitettiin vuonna 2019 osana Vesijärvisäätiön toteuttamaa ”Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-20” -hanketta. Sen päärahoittaja on Hämeen ELY-keskus ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019–2023 varoista. Hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystä varten kaikilla kohteilla tehtiin kesän 2019 aikana kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitus sekä yhteenveto lintudirektiivin lajeista. Lisäksi kartoitettiin suojeltavien sudenkorentolajien esiintymispaikat.

Kevään ja kesän 2020 aikana tehtiin pesimälinnusto-, muuttolinnusto- ja viitasammakkoselvitys, jonka tilasi Hämeen ELY-keskus. Linnusto- ja viitasammakkoselvitys ei käsittänyt Teräväisten ja Kailanpohjan aluetta, jonka hoitotarve oli arvioitu muita kohteita vähäisemmäksi. Kutajärven kalastoa tutkittiin kesällä 2020 koeverkkokalastuksin niinikään Hämeen ELY-keskuksen tilaamana.

Nyt kommentoitavana oleva suunnitelma on luonteeltaan yleissuunnitelma, joten se ei sisällä yksityiskohtaisia toimenpidepiirroksia tai kustannuslaskelmia, vaan se pyrkii osoittamaan hoidettavia alueita ja niille sopivia menetelmiä sekä ohjaamaan ja kehittämään alueen käyttöä niin että luonnonarvot tulevat otetuiksi huomioon.

Rantaluhtia on raivattu muutamassa kohteessa

Koska Vesijärvisäätiön hankerahoitus hoitosuunnitelman teolle ja toimenpiteiden toteutukselle päättyy 15.2.2021, säätiö sai Hämeen ELY-keskukselta luvan aloittaa rantaluhtien raivauksia, jotta suunnitelman lisäksi saadaan myös hoitotoimia toteutettua. Maa- ja vesialueiden omistajien kontaktoinnin jälkeen on raivattu suunnitelmassa olevat Kutajärven Savistenpään ojansuun alue ja Pyhäniemenlahden perukan vanha kaivupenkka.

Kuva: Pyhäniemenlahden raivattua kaivupenkkaa. Penkan päähän jätettiin telkänpönttöpuu. Raivattu puutavara viedään vielä pois alueelta.

Linkit:
Luonnos Kutajärven Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaksi
Palautelomake

Lisätiedot:

Esa Lammi
biologi
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy
esa.lammi@ys-enviro.fi
puh. 0400 200 652

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
heikki.makinen@vesijarvi.fi
puh. 040 5148513