Valitse sivu

Toteutusaika

1.1.2020 - 31.12.2020

Rahoittaja: Ympäristöministeriö, vesiensuojelun tehostamisohjelma
Toteuttaja: Helsingin yliopisto
Yhteyshenkilöt: projektinjohtaja Leena Nurminen, leena.nurminen@helsinki.fi ja tutkija Juha Niemistö, juha.niemisto@helsinki.fi
Yhteistyökumppanit: Vesijärvisäätiö ja Lahden ympäristöpalvelut

Seuraa instagramissa 

VESIKUJA on vuoden 2020 aikana toteutettava ympäristöministeriön rahoittama hanke, joka perustuu Kymijärvi-hankkeessa vuosina 2017-2019 kerätylle uudelle tiedolle ja kokemuksille alusveden poiston uuden sovelluksen käyttökelpoisuudesta järvien kunnostuksessa.

VESIKUJA-hankkeen tavoitteet:

  1. Kertoa uuden menetelmän toimintaperiaatteista vesistökunnostuksen ja vesihuollon alueellisille toimijoille (esim. vesiensuojeluyhdistykset, ELY-keskukset, vesihuoltolaitokset)
  2. Kerätä maanlaajuista aineistoa kohteista, joille menetelmä voisi sopia
  3. Kehittää menetelmään liittyvää ravinteiden kierrätystä fosforin osalta.
  4. Yleisesti vaihtaa tietoa alueellisten kunnostustoimijoiden kanssa menetelmän aihepiirin tiimoilta

 

Kunnostusmenetelmän idea lyhyesti

Rehevöityneen järven ravinteikasta alusvettä pumpataan kemikaalikäsittelyn (kalsiumhydroksidi) jälkeen tai ilman käsittelyä hiekkasuodattimille ja puhdistettu vesi palautetaan kohdejärveen. Suodattimiin jäänyt fosfori pyritään kierrättämään. Pilottikokeissa alusveden fosforista suodattimiin jäi noin 75–95 % sekä rautaoksideihin sitoutuneena alusveden oman liukoisen raudan hapettuessa että hydroksiapatiittina kemikaalikäsittelyä käytettäessä.

Vuoden 2020 kesällä alusveden käsittelyyn käytettävää suodatuskenttää Lahden Kymijärvellä pyritään laajentamaan siten, että se toimisi pitkäaikaisessa käytössä. Laajennusta varten on saatu rahoitusta Ympäristöministeriön käynnistämästä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. Lisäksi alusvedestä muodostuvan ravinnesakan keräämistä kierrätystä varten pyritään tehostamaan VESIKUJA-hankkeessa. Myös ravinnesakan jatkokäsittelyn ja hyödyntämisen sopivia ratkaisuja kehitetään.