Valitse sivu

Mustjoen suuren laskeutusaltaan alaosassa oleva huonokuntoinen uusittiin syksyllä 2022 (lue viime syksyn uutisemme täältä). Uusi pato ei kuitenkaan kestänyt kevään 2023 tulvan suurta virtaamaa vaan murtui osittain. Uudessa padossa oli kalankulun mahdollistava kivetty virtausaukko, jonka vedenjohtokyky ei riittänyt tulvavesille. Vaikka patoon tehty säätöputki oli jätetty ylivirtaamakaudelle varmuuden vuoksi auki, pääsi vesi nousemaan padon kiveämättömälle osalle. Vesi irrotti materiaalia säätöputken ympäriltä noin kymmenen kuutiota. Pääosa materiaalista kasautui uomaan heti padon alapuolelle.

Uusi suunnitelma ja rakenteen parantaminen
Murtuneen padon tilanteesta pidettiin keväällä 28.4.2023 katselmus suunnittelijan, urakoitsijan, maanomistajien sekä Vesijärvisäätiön kesken. Katselmuksessa todettiin, että pato on korjattava ja sen rakennetta on muutettava. Korjauksen todettiin vaativan uudet mittaukset ja suunnitelmapiirrokset, jotka tehtiin kesällä tulvavesien laskettua. Suunnitelmat hyväksytettiin Hämeen ELY-keskuksessa. Suunnitelma käytiin vielä padolla läpi ennen urakan aloittamista.


Urakka toteutettiin 23.-31.8.2023. Padon kivettyä virtausaukkoa levennettiin reilusti ja säätöputki siirrettiin syvemmälle padon alle toimimaan pelkkänä tyhjennysputkena mahdollisia tulevaisuuden huoltotoimenpiteitä varten. Samalla aiemmin patoon jätetty betoninen tyhjennysputki korvattiin muoviputkella. Molempien putkien pituutta kasvatettiin, jotta padon etuluiskaa saatiin loivennettua. Padon täyttömateriaalina käytettiin tiivistä savea. Padosta karannut aines nostettiin uomasta takaisin maalle.


Syyskuussa patoa vielä paranneltiin kalankulun näkökulmasta tiivistämällä kiveystä soramurskeella, vahvistamalla eroosiosuojauksia ja tekemällä patoon selkeä pääuoma. Korjattu patorakenne mahdollistaa kalan kulun padon yli suurimman osan vuotta. Kalankulkua alivirtaamakaudella olisi vielä mahdollista parantaa kynnystämällä lisää alaluiskaa. Tämä voisi olla mahdollista esimerkiksi siinä yhteydessä, jos Mustjokeen tulisi laajempi kalataloudellinen kunnostus.

Työ osittain takuutyötä
Padon korjauksen uuden suunnitelman laati takuutyönä Mikko Ortamala Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta (KVVY Tutkimus Oy). Urakan toteutuksesta vastasi takuutyönä RantalaTimber Oy. Uusi suunnitelma sisälsi kuitenkin aiempaa enemmän materiaaleja sekä lisätyötä, joiden kustannuksista vastasi Vesijärvisäätiö osana Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022-2023 hanketta. Padon hienosäädön kalan kulun parantamiseksi tekivät lapiotyönä Mikko Ortamala ja Tomi Ranta Hämeen kalatalouskeskuksesta.

Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022-2023 -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista.

valokuvat: (c) Mikko Ortamala


Lisätiedot:
Mirva Ketola
Vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 044 973 5137
e. mirva.ketola@vesijarvi.fi