Valitse sivu

Nastolan Mustjoessa sijaitsevan kosteikon padon kunnostus on saatu päätökseen. Samalla tyhjennettiin altaan yläosaan kertynyttä lietettä.

Mustjoki on Nastolan Salajärveen pohjoisen suunnasta laskeva joki. Mustjoessa on Ruuhijärven kylällä suuri, paikallisten maanomistajien 13 vuotta sitten toteuttama kaksiosainen laskeutusallas. Isomman altaan pato oli jo erittäin huonokuntoinen ja suoti. Patorakenne ei myöskään mahdollistanut hyvin kalan kulkua. Sekä maanomistajat että Hämeen ELY-keskus pitivät padon kunnostusta tärkeänä.

Uudesta patorakenteesta tehtiin suunnitelmapiirrokset viime vuonna. Suunnitelman laati Mikko Ortamala Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta (KVVY Tutkimus Oy). Hän toimi tänä syksynä myös työn valvojana. Varsinaisen urakan toteutuksesta vastasi kilpailutuksen kautta RantalaTimber.

Työ päästiin aloittamaan ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti elo-syyskuun vaihteessa. Vanha suotava pato purettiin ja vanhat materiaalit vietiin jäteasemalle. Kosteikon laskuojan suulle rakennettiin uusi kalankulun mahdollistava kiinteä pohjapatorakenne, joka säilyttää vedenpinnan myös alivirtaamilla. Kalojen kulun turvaamiseksi patorakenteesta on kiveyksillä pyritty tekemään porrasmainen ja sen harjalle on asetettu lomittain isoja pintaan asti ulottuvia kiviä virtauksen hidastamiseksi. Patotyömaan lopputarkastuksen yhteydessä kohteella suoritettiin tarkemittaukset padon harjasta. Asennustaso vastaa suunnitelmaa ja on samassa tasossa kuin vanha padon harja, eli vedenkorkeutta altaassa ei muutettu.

Vanhasta padosta säilytettiin yksi purkuputki, jotta allas voitaisiin myös tulevaisuudessa tarvittaessa tyhjentää vedestä huoltotoimia varten. Putken suu tulpattiin siten, että tulppaus voidaan avata allasta tyhjennettäessä. Vanhan putken yläpuolelle sijoitettiin uusi putki, johon asennettiin avattava sulkuluukku. Sitä kautta vesipintaa ja padon vedenjohtokykyä on mahdollista säätää. Purkuputkien ympärystäyttö tehtiin uudelleen huolellisesti tiivistäen ja luiskat kiveten. Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus oli käyttää kahta olemassa olevaa putkea, mutta se osoittautui mahdottomaksi. Uuden putken ja etenkin siihen sopivan sulkuluukun tilaus valmistajalta viivästyttikin patotyömaata. Muutoin työt sujuivat suunnitelman mukaisesti.

Vesi altaasta laskettiin elokuun aikana hiljalleen alas patotyömaata varten. Tätä vähäisen veden tilannetta käytettiin myös altaisiin kertyneen lietteen tyhjentämiseen. Kertynyt aines läjitettiin ja maisemoitiin altaan lähialueelle.

Padon kunnostussuunnitelma laadittiin osana Vesijärvisäätiön toteuttamaa Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Lahden seudulla 2020-2022 -hanketta. Kunnostustyöt puolestaan toteutettiin osana Vesijärvisäätiön Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022-2023 -hanketta. Molempia hankkeita rahoittaa Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista.

Mustjoen uusittu pato. Ylempi artikkelikuva: Mustjoen allas.

Lisätiedot:
Mirva Ketola
Vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 044 973 5137
e. mirva.ketola@vesijarvi.fi