Valitse sivu

Kokonaisvaltaista vesienhoitoa haastavat useat ongelmat, kuten ulkoinen ja sisäinen kuormitus, rantojen umpeenkasvu sekä vieraslajien leviäminen. Monitahoisiin ongelmiin on kehitetty ja kokeiltu useita luonnonmukaisia ratkaisumalleja. Näistä ongelmista, ratkaisuista ja kertyneistä kokemuksista on laadittu yleistajuinen opas avuksi kiinnostuneille. Opas on ladattavissa sähköisesti suomeksi ja ruotsiksi.

Kokonaisvaltainen vesienhoito tarvitsee ratkaisuja
Vesistöillä on valtava taloudellinen, virkistyskäytöllinen ja ekologinen merkitys sekä alueellisesti että yksittäisen ihmisen näkökulmasta. Monet vesistöt kärsivät rehevöitymisestä, joka voi vaikuttaa kielteisesti alueen vetovoimaan. Neljän hanketoimijan yhteisessä projektissa on keskitytty järvien kokonaisvaltaisen hoidon edistämiseen huomioiden sekä vesistössä että valuma-alueella tehtävät toimet.

Kokonaisvaltaista vesienhoitoa haastavat useat ongelmat, kuten ulkoinen ja sisäinen kuormitus, rantojen umpeenkasvu sekä vieraslajien leviäminen. Monitahoisiin ongelmiin on kehitetty ja kokeiltu useita luonnonmukaisia ratkaisumalleja.

Opas luonnonmukaisista ratkaisuista on tietopaketti kokemuksista
Luonnonmukaiset ratkaisut vesienhoidossa -opas on laadittu yleistajuiseksi koosteeksi ongelmista ja niihin räätälöidyistä luonnonmukaisista ratkaisuista osana kokonaisvaltaista vesienhoitoa. Opas ei sisällä kaikkia olemassa olevia vesienhoidon menetelmiä, vaan se on koottu tietopaketiksi käytännön kokemusten pohjalta.

Opas on tarkoitettu vesienhoidon luonnonmukaisista ratkaisuista kiinnostuneille toimijoille, päättäjille sekä toimien rahoittajille. Toimenpiteistä on kuvattu yleisiä suuntaviivoja ja reunaehtoja ja esimerkein on tuotu esiin kokemuksia ja kehittämisajatuksia. Jokaisesta teemasta on linkkejä lisätietoihin ja syvempään materiaaliin siitä kiinnostuneille.

Toivomme oppaan toimivan kurkistusikkunana luonnonmukaisiin vesienhoidon ratkaisuihin ja innostavan kokeilemaan. Opasta on tarkoitus täydentää sitä mukaa kun tietoa karttuu lisää.

Opas on eri toimijoiden yhteistyön tulos
Kokemuksia on koottu Vesijärven alueen lisäksi Uudenmaan Hiidenvedellä ja Enäjärvellä, Satakunnassa Köyliönjärvellä ja Yläneenjokivarressa sekä Skånessa Immeln-järvellä osana vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta vesistöissä ja niiden valuma-alueilla.

Opas on laadittu suomeksi ja ruotsiksi osana Hola Lake II – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II (Holistic Approach in Lake Restoration) -hanketta, joka oli vuosina 2022–2023 toiminut järven kokonaisvaltaisen hoidon yhteistyöhanke Suomessa ja Ruotsissa. Hankkeen koordinaattorina on toiminut Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö (Leader Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry.), ja kumppaneina ovat Suomessa Pyhäjärvi-instituutti (Leader Pyhäjärviseutu ry ja Jokivarsikumppanit ry) ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (Leader Ykkösakseli ry), sekä Ruotsissa Osbyn kunta (Leader Skånes ESS).

Lataa opas:

Lisätiedot:
Mirva Ketola
Vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
puh. 044 973 5137
s-posti: mirva.ketola@vesijarvi.fi