Valitse sivu

Vesijärven tila 2022 -raportti julkaistaan perinteiseen tapaan YK:n maailman vesipäivänä 22.3. Vesijärven tila -raportti kokoaa vuosittain Vesijärvellä tehtyjen seurantojen ja tutkimusten tuloksia yksiin kansiin. Vesijärven tilan seurannassa on havaittu Vesijärven ravinnepitoisuuksien laskevan pitkällä aikavälillä tarkasteltuna. Kalaston rakenne on hyvä ja petokalakannat ovat vahvoja.

Vesijärven tilan seurantatiedot osoittavat, että Enonselän ja Komonselän kesäaikaiset ravinnepitoisuudet ovat olleet viime vuosina loivassa laskusuunnassa. Viime kesän keskimääräinen fosforipitoisuus oli 30 vuoden tarkastelujakson alhaisin. Kajaanselällä ravinnepitoisuudet ovat lähtökohtaisesti muita selkiä alhaisemmat, ja siellä fosforipitoisuuden lasku on ollut lievempää. Myös typpipitoisuudet ovat Vesijärvellä selvässä laskusuunnassa. Sen sijaan leväpitoisuutta heijastavassa klorofyllipitoisuudessa ei näy vastaavaa laskua. Vuosien välinen vaihtelu leväpitoisuudessa on suurta.

Eri selät eroavat rehevyydeltään
Vuonna 2022 Enonselkä, Komonselkä ja Laitialanselkä olivat ravinnepitoisuuden perusteella lievästi reheviä. Kajaanselän rehevyystaso oli vähätuottoisen vesistön tasolla. Rehevimpiä alueita olivat matalat Paimelanlahti ja Vähäselkä. Rehevyystason erot selkien välillä näkyvät myös virallisessa ekologisessa laatuluokituksessa.

Kajaanselän, Komonselän ja Laitialanselän ravinnepitoisuudet edustivat joko hyvää tai erinomaista tilaa, Enonselän hyvää tai tyydyttävää tilaa, Paimelanlahden tyydyttävää ja matalan Vähäselän välttävää tai jopa huonoa tilaa. Vesijärven typpipitoisuus oli pääosin paremmalla tasolla kuin fosforipitoisuus.

Ravinne- ja leväpitoisuudet kasvavat kesän aikana
Kesän aikana fosforipitoisuus kasvoi. Myös levämääriä kuvaava klorofyllipitoisuus oli pääselkäalueilla touko-kesäkuussa karuille vesille ominaisella tasolla, mutta kasvoi kesän aikana selvästi. Elokuussa runsastuivat sinilevät. Kajaanselällä levämäärä oli suurimmillaan vasta lokakuussa, jolloin runsain leväryhmä olivat piilevät. Fosfori- ja klorofyllipitoisuuksien kasvu loppukesää kohden on yleensä merkki järven sisäisestä kuormituksesta.

Syvänteillä hapen vajausta
Lopputalvella kaikilla syvännepisteillä oli pohjan lähellä voimakasta hapenvajausta tai hapettomuutta. Kesällä happitilanne heikkeni Enonselän pohjanläheisessä vedessä nopeasti kerrostuneisuuskauden alusta ja oli huonoimmillaan heinäkuun lopulta syyskuun alkupuolelle, jolloin kerrostuneisuus alkoi purkautua. Loppukesällä alusveden happitilanne oli heikko myös Kajaanselällä ja Laitialanselällä. Heikko happitilanne aiheutti syvänteillä ravinnepitoisuuksien kohoamista pohjan läheisessä vedessä. Kajaanselällä ravinnepitoisuuksien nousu oli kuitenkin melko vähäistä.

Kuore toipumassa hitaasti, petokalakannat vahvat
Kuoretiheys Enonselällä oli vuonna 2022 edelleen pieni kannan romahdettua vuonna 2021. Tuolloin alusveden alhainen happipitoisuus ja päällysveden voimakas lämpeneminen hellejakson seurauksena aiheuttivat kuoreiden massakuoleman heinäkuun puolivälin tienoilla. Eläinplanktoniin kuuluvien vesikirppujen koko oli läpi kesän 2022 kohtalaisen suuri, johtuen kuorekannan pienuudesta. Kuore on Enonselän merkittävin eläinplanktonia ravinnokseen käyttävä kala, jonka tiheyden muutokset heijastuvat välittömästi levää laiduntavaan vesikirppuyhteisöön.

Myös muilla selillä kuorekannat taantuivat vuonna 2021, vaikka varsinaista joukkokuolemaa ei havaittukaan. Kajaanselällä kuorekannassa näkyi viime kesänä jo pientä elpymistä koeverkkoissakin. Enonselälläkin elpymistä oli, mutta kanta koostui pääosin yksikesäisistä poikasista, joten ikäjakauma oli hyvin vinoutunut.

Muutoin Vesijärven kalaston rakenne oli varsin hyvä: ahvenkalat olivat särkikaloja runsaampia ja petokalojen osuus on vakiintunut yli 30 prosentin tasolle. Vesijärven kuha- ja ahvenkannat ovat voimistuneet jo useamman vuoden ajan.

Vesijärven tila -raportti
Vesijärven tila -raportti kokoaa Vesijärvellä tehtyjen seurantojen ja tutkimusten tuloksia yksiin kansiin. Suurin osa veden laadun seurannasta Enonselällä, Komonselällä sekä Kajaanselällä on osa Lahti Aqua Oy:n ja Lahti Energia Oy:n toiminnan lupaehtoihin liittyvää velvoitetarkkailua. Velvoitetarkkailuun sisältyvät myös Enonselän ja Kajaanselän koekalastukset vuosittain.

Velvoitetarkkailua täydennetään ottamalla vesinäytteitä myös mm. Laitialanselällä, Paimelanlahdella ja Vähäselällä. Lisäksi käytössä on automaattisia veden laadun mittausasemia. Enonselän eläinplankton- ja kuoreseurannat sekä Laitialanselän koekalastukset ja pohjaeläintutkimus tehtiin vuonna 2022 osana Vesien tilatavoitteita tukevat toimenpiteet Lahden seudulla -hanketta, jota rahoitti Hämeen ELY-keskus vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista.

Vesijärven tila 2022 -raportti julkaistaan Vesijärvisäätiön verkkosivuilla Maailman vesipäivänä 22.3.2023. Raportin on laatinut KVVY Tutkimus Oy.

Lataa Vesijärven tila 2022 -raportti

Lisätiedot:
Mirva Ketola
Vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 044 973 5137
e. mirva.ketola@vesijarvi.fi