Valitse sivu

Ruovikoihin kertynyt lumikerros esti tänäkin talvena tehokkaan koneellisen niiton toteuttamisen. Vaikka ulapalla jääkerros oli paksu, ruovikon suojissa jääpeite oli kerrostunutta ja heikkoa eikä kestänyt koneen painoa. Poikkeuksellisen paksu lumikerros myös haittasi koneella ajoa ja ruovikon leikkuuta. Osassa kohteista lumi oli lisäksi laottanut ruokoa.


Maaliskuun lopulla talviniittoa kuitenkin kokeiltiin Vähäselän pohjoisrannalla Hollolassa. Tavoitteena oli kerätä ruokonippuja myöhemmin toteutettavaa ruokosuodatinkokeilua varten. Ruokotalkoissa oli mukana Vesijärvisäätiön lisäksi niittourakoisija RantaService Oy ja reipas joukko Salpauksen ympäristö- ja luontopuolen opiskelijoita.


Ruokoa jouduttiin kaatamaan työläästi raivaussahalla, mutta talkoohengellä ja hyvän sään siivittämänä saatiin kerättyä hyvä määrä ruokonippuja suodatinkokeilua varten. Ruokosuodattimia on tarkoitus kokeilla tulevana kesänä valumavesien puhdistukseen Vesijärveen laskevissa ojissa. Ruokotalkoot ja suodatinkokeilu ovat osa Leader-rahoitteista HOLA LAKE II -hanketta.


Koneellisten niittojen estyttyä ruokoa keräsi käsivoimin talteen myös Villeco Oy. Hollolalainen yritys käyttää ruokoa luonnollisena rakennusmateriaalina. ”Ruokoa voi käyttää esimerkiksi suoraan nippuina ruokokatoissa tai silputtuna savimassan kuituvahvikkeena”, kertoo Ville Väinämö Villeco Oy:stä. Villeco Oy keräsi ruokoa talteen Kutajoella Niemelänlahdella sekä Asikkalassa Suivan venesatamassa.


Tavoitteena olleesta reilusta 20 hehtaarista saatiin tällä tavoin käsivoimin niitettyä vain alle 2 ha. Talviniitto ei taannuta ruovikkoa yhtä nopeasti kuin kesäniitto, sillä ravinteet ovat talvella juuristossa. Varjostuksen vähentyessä kasvu voi jopa parantua. Talviniittojen tavoitteena on vähentää paikalleen mätänevän ylivuotisen ruo’on määrää ja ehkäistä ruokoturpeen muodostumista, joka pitkällä aikavälillä voi lahtialueilla johtaa umpeenkasvuun eli ruovikoiden muuttumiseen maa-alueiksi.


Koneellisista talviniitoista tulee kesäniittojen tavoin aina tehdä niittoilmoitus ELY-keskukselle. Omassa rannassa voi viikatteella niittää vähäisiä määriä (alle 0,1 ha) ilman ilmoitusta. Niittojäte tulee aina korjata rannalle pois vesialueelta ja toimittaa kompostoitavaksi tai hyötykäyttöön. Ruoko on monipuolinen materiaali, jota voi hyödyntää esimerkiksi katteena puutarhassa. Vesijärven ruokoa on mennyt aiemmin myös viherkattoihin salaojakerrokseksi sekä turpeettoman kasvualustan valmistukseen.

Talviniitot ovat osa Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022 -2023 -hanketta.