Valitse sivu

Maaliskuun lopulla 23.3.2022 päästiin kokeilemaan talviniittoa Vähäselän alueella Hollolassa. Kohteena oli korkeaksi kasvanut ruovikko Vähäselän pohjoisrannalla. Tavoitteena oli kerätä ruokonippuja myöhemmin toteutettavaa ruokosuodatinkokeilua varten. Ruokotalkoissa oli mukana Vesijärvisäätiön lisäksi niittourakoisija RantaService Oy ja reipas joukko Salpauksen ympäristö- ja luontopuolen opiskelijoita.

Tänäkin talvena kertynyt paksu lumikerros esti tehokkaan koneellisen niiton toteuttamisen. Ruovikon suojissa jääpeite oli heikko. Tällä kertaa ruovikkoa kaadettiin työläästi raivaussahalla, mutta talkoohengellä ja hyvän sään siivittämänä saatiin kerättyä mahtava määrä ruokonippuja suodatinkokeilua varten. Ruokosuodattimia on tarkoitus kokeilla tulevaisuudessa valumavesien puhdistukseen Vesijärven valuma-alueen ojastoissa. Ruokotalkoot ja suodatinkokeilu ovat osa Leader-rahoitteista HOLA LAKE II -hanketta.

Talviniittojen tavoitteena on vähentää paikalleen mätänevän ylivuotisen ruo’on määrää. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on ehkäistä ruokoturpeen muodostumista, joka lahtialueilla johtaa umpeenkasvuun eli ruovikoiden muuttumiseen maa-alueiksi. Talviniitto ei taannuta ruovikkoa yhtä nopeasti kuin kesäniitto, sillä ravinteet ovat talvella juuristossa. Varjostuksen vähentyessä kasvu voi jopa parantua.

Muistathan, että niitoista tulee aina tehdä ilmoitus ELY-keskukselle. Niittojäte tulee aina korjata rannalle ja toimittaa kompostoitavaksi tai hyötykäyttöön.