Valitse sivu

Vesijärven tilan seurannassa näkyy hyvä kehitys. Veden pintakerroksen ravinnepitoisuudet ovat laskeneet tavoitetasolleen ja myös kalastossa ja eläinplanktonissa havaitaan myönteisiä kehityssuuntia. Useilla syvännealueilla pohjan läheisen veden alhainen happipitoisuus huolestuttaa.

Lahden, Hollolan ja Asikkalan kuntien alueella sijaitsevaa Vesijärveä seurataan tiiviisti. Vesijärven tila on nykyisin vakaa ja kehityksen suunta on kohti hyvää tilaa. Vesijärven sisällä eri osat eroavat toisistaan ja rehevyystaso vähenee etelästä pohjoiseen.

Ravinnepitoisuudet alhaiset ja levätilanne maltillinen
Ravinnepitoisuudet ovat vähitellen laskeneet ja kehitys jatkui myös vuonna 2023. Kasvukauden keskimääräinen fosforipitoisuus kuvasti Enonselällä, Komonselällä, Laitialanselällä ja Kajaanselällä hyvää ekologista tilaa ja Paimelanlahdella tyydyttävää tilaa. Vähäselkä on rehevin osa Vesijärveä ja siellä kasvukauden keskimääräinen fosforipitoisuus kuvasti välttävää ekologista tilaa.

Pohjan läheisessä vedessä havaittiin kuitenkin etenkin alhaisen happipitoisuuden aikana paikoin korkeita fosforipitoisuuksia. Myös parhaassa tilassa olevalla Kajaanselällä alusveden happitilanne näyttäisi heikentyneen, mikä voi lisätä rehevöitymisriskiä järven pohjoispäässä.

Levätilanne oli kesällä 2023 maltillinen, eikä voimakkaita sinileväkukintoja havaittu. Levän määrää kuvaavan a-klorofyllin pitoisuudet kuvastivat Enon-, Komon- ja Laitialanselällä tyydyttävää ja Kajaanselällä hyvää ekologista tilaa. Klorofyllin pitoisuudessa ei havaittu vastaavaa laskua kuin ravinnepitoisuuksissa.

Kalasto ja eläinplankton viestivät hyvästä kehityksestä
Enonselän ulapan kalayhteisö on hiljalleen kehittymässä normaalimpaan suuntaan ja hellekesän 2021 aiheuttamat suuret muutokset ovat väistymässä. Kuorekanta on toipunut ja kuha- ja ahvenkannat ovat voimistuneet jo useamman vuoden ajan. Enonselän ja Kajaanselän koekalastusten perusteella petokalakannat ovat varsin vahvat.

Myös eläinplanktonyhteisön kehityksen perusteella Enonselän tila vaikuttaa olevan kehittymässä myönteiseen suuntaan. Esimerkiksi suurikokoisia, kasviplanktonia tehokkaasti ravinnokseen käyttäviä vesikirppuja on kohtalaisen runsaasti.

Vesijärven tila -raportti kokoaa tulokset
Vesijärven tila -raportti kokoaa vuosittain Vesijärvellä tehtyjen seurantojen ja tutkimusten tulokset yksiin kansiin. Suurin osa veden laadun seurannasta toteutetaan Lahti Aqua Oy:n ja Lahti Energia Oy:n toiminnan lupaehtoihin liittyvänä velvoitetarkkailuna. Velvoitetarkkailua täydennetään ottamalla vesinäytteitä niiltä alueilta, jonne velvoitetarkkailut eivät ulotu. Lisäksi käytössä on automaattisia veden laadun mittausasemia.

Vesijärven tila 2023-raporttiin pääset tutustumaan tästä linkistä!

Lisätiedot
Mirva Ketola
FT, Vesistöasiantuntija¬
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 044 973 5137
mirva.ketola@vesijarvi.fi