Valitse sivu

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön avustukset vesienhoitoon ja -suojeluun ovat haettavissa perjantaihin 3.3.2023 saakka. Avustuksen kohde voi sijaita Lahdessa, Asikkalassa tai Hollolassa.

Hakemuksia toivotaan erilaisiin vesienhoitoon liittyviin toimenpiteisiin, kuten vesiensuojelurakenteiden kunnostukseen, hoitokalastukseen ja yhteisten rantojen hoitoon. Myös ympäristökasvatukseen liittyvät hankkeet ovat hakukelpoisia. Mikäli hakupaine ylittää käytettävissä olevat varat, etusijalle asetetaan pienjärviä koskevat hakemukset ja uudet hakijatahot. Avustus voidaan myöntää yhdelle tai useammalle hakijalle. Avustuksiin on varattu kokonaisuudessaan 10 000 euroa.

Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen info@vesijarvi.fi tai postitse osoitteeseen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Askonkatu 9 C, 15100 Lahti.

Tarkemmat myöntöperusteet ja ohjeet avustuksen hakuun

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Yksittäisen henkilön omistamiin rantoihin tai vesialueisiin kohdistuvia hankkeita ei tueta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vesijärvisäätiön toiminnan tavoitteita.

Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiseen.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 % tukiosuuden ylittävästä avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan omarahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö, jonka arvoksi lasketaan 15 €/h ja esim. traktorityön osalta 45 €/h (15 + 30 euroa). Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta.

Yleiset ehdot

Vesijärvisäätiölle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen info@vesijarvi.fi. Niiden tulee olla perillä viimeistään 3.3.2023. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

  • hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys)
  • avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (liitteeksi kartta)
  • kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan
  • toimenpiteen toteutuksen ajankohta
  • hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset
  • kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä haettava avustussumma
  • rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta ulkopuolista rahoitusta.

Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään vapaamuotoinen kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vesijärvisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu tiedottamaan hankkeesta ja/tai sen tuloksista aktiivisesti ja toimittamaan valokuva- yms. materiaalia Vesijärvisäätiön viestinnän käyttöön.

Lisätiedot:
Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
040 514 8513
heikki.makinen@vesijarvi.fi