Valitse sivu

Ai mikä hulevesi? Hulevesi on sitä sade- ja kuivatusvettä, joka johdetaan pois pihoilta ja kaduilta. Hulevettä syntyy erityisesti alueilla, jossa maa on päällystetty asfaltilla tai kivetyksellä. Hulevedet johdetaan pääsääntöisesti käsittelemättömänä suoraan vesistöihin erillisiä hulevesiviemäreitä pitkin. Vesijärven Enonselän alueen rannoille purkaa noin 40 hulevesiviemäriä.

Lahden kaupungin hulevesikuormituksen on arvioitu muodostavan Vesijärven Enonselän alueen ulkoisesta fosforikuormituksesta jopa 35 %. Hulevesien mukana vesistöihimme kulkeutuu rehevöittävien ravinteiden lisäksi mm. kiintoainetta, PAH-yhdisteitä, raskasmetalleja, mikromuoveja, öljyjä ja muita haitta-aineita. Lahden kaupungissa on tehty mittava satsaus Vesijärven hulevesikuormituksen vähentämiseksi. Hennalan alueelle on rakennettu hulevesien käsittelyjärjestelmä, joka otettiin käyttöön vuonna 2020.

Järjestelmän kautta käsitellään Lahden kaupungin keskustasta noin 95 ha alueelta muodostuvat hulevedet. Vettä siirretään varaviemäriyhteyttä pitkin enimmillään 3000 m3/vrk, mikä vastaa hieman alle 10 mm sadantaa. Järjestelmään purkautuu myös 170 ha luontaisen valuma-alueen vedet. Hulevesien käsittelyjärjestelmä ulottuu noin 700 m matkalle. Se koostuu kolmesta osasta; laskeutusaltaasta, suodatuskentästä ja kosteikosta.

Järjestelmään tulevat vedet ohjataan ensimmäisenä laskeutusaltaaseen, jonka tarkoituksena on tasata virtaamaa, hidastaa veden virtausta ja laskeuttaa karkeinta kiintoainesta, jotta suodatuskenttä ei tukkeutuisi. Laskeutusallas tyhjennetään tarvittaessa.

Järjestelmässä laskeutusaltaan vedet jatkavat pohjapadon yli suodatuskentälle, joka on eristetty alapuolisesta vedestä pohjarakenteella. Kenttä on tutkimusta varten jaettu kolmeen lohkoon, joihin vesi ohjautuu. Kussakin lohkossa on erilainen suodatusmateriaali, joiden tehoa huleveden puhdistuksessa voidaan seurata. Suodatusmateriaaleina on käytetty perinteistä suodatinhiekkaa, Leca-soraa ja jätevesienkin puhdistuksessa käytettävää filtralite-P -materiaalia. ”Suodatinmateriaalit ovat toimineet tähän mennessä hyvin ja suodatuksen jälkeen pitoisuudet ovat yleisesti ottaen puolittuneet” kertoo Lahden kaupungin hulevesi-insinööri Juhani Järveläinen. Suodatinkentän päälle on istutettu kasvillisuutta mm. viiruhelpiä. Kasvillisuuden annetaan kehittyä luontaisesti kentän päällä ja sen tehtävänä on suojata kenttää sekä suodattaa ylivuotovesiä korkeilla virtaamilla.

Suodatinkentällä käsitellyt hulevedet kerätään salaojilla, joista ne jatkavat ojastossa vielä kosteikkoon, jossa puhdistuminen jatkuu edelleen. Kosteikon jälkeen vedet jatkavat ylivuotona Porvoonjokeen. Tulevaisuudessa Hennalan alueen kehittyessä hulevesien käsittelyjärjestelmää tullaan jatkamaan uuden alueen halki.

Suodatukseen perustuva hulevesien käsittely vaatii huoltoa ja suodatinmateriaalin vaihtoa. Tässä vaiheessa ei vielä tunneta tarkkaan, missä vaiheessa suodattimet on vaihdettava, mutta käyttöiän on arveltu olevan noin 10–15 vuotta.

Hulevesien johtamisen käsittelyjärjestelmään arvioidaan pienentävän Enonselän ulkoista fosforikuormitusta merkittävästi (n. 170 kg/a eli 11 % hulevesien aiheuttamasta fosforikuormituksesta). Se on Vesijärven kuormituksen kannalta iso asia. Lahden kaupunki on tehnyt mittavan satsauksen ja toimii edelläkävijänä hulevesien käsittelyssä. Hennalan järjestelmää onkin esitelty laajasti kansainväliselle yleisölle. Lahtelaiset saavat olla kaupungistaan tässäkin asiassa ylpeitä.