Valitse sivu

Tänä kesänä Vesijärvisäätiön tilaamien kesäniittojen kohteita on suunniteltu 29 kpl yhteensä reilun 33 ha:n alalla. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Vesijärveä (Kuva). Niittourakoitsijoina jatkavat yhdessä samat yrittäjät kuin viime kesänä, asikkalalainen Hannu Soimavuori sekä hollolalainen Jarno Nummela Ekoeläin Oy:stä. Niittojätteen käsittelystä vastaavat jälleen rannanomistajat joko omalla kalustollaan, tai niittourakoitsijan kautta tilattuna. Vesijärven kesäniitot alkavat elokuun alussa?

Niittojen tarkoituksena on torjua etenkin järviruo’on aiheuttamaa umpeenkasvua lahtialueilla. Lisäksi niitoilla pidetään auki salmipaikkoja sekä yhteisiä uima- ja venerantoja. Tehokkain niittoaika on heinä-elokuun vaihteessa, jolloin ravinteet ovat kasvustossa. Pääsääntöisesti niitto tulee tehdä vasta 15.7. jälkeen linnustolle aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Arvokkailla lintukohteilla niitto tulee toteuttaa vasta elokuussa. Niitto kannattaa yleensä suunnitella niin, että kasvillisuussaarekkeet ja avovesi vuorottelevat. Etenkin ojien suissa vesikasvillisuus myös pidättää valuma-alueelta järveen tulevaa ravinnekuormitusta.

Niittojätteet tulee aina kerätä saman tien pois vesistöstä ja läjittää kauas rannasta niin, etteivät ne pääse takaisin vesistöön esimerkiksi tulvan, aallokon tai sateen aikana.  Arvokkaille luontokohteille tai suojelualueille niittojätettä ei saa läjittää. Niittojätteen läjityksen sijaan parempi vaihtoehto on niittojätteen hyötykäyttö. Niitetty ruoko on esimerkiksi hyvää maanparannusainetta pellolle. Vesijärven ruokoa on mennyt peltoon, sekä esimerkiksi viherkattoihin ja kasvualustan valmistukseen.

Koneellisista niitoista on tehtävä aina ilmoitus ELY-keskukseen

Vesilain mukaisesti koneellisista niitoista on aina ilmoitettava ELY-keskukseen ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vrk ennen niittoa. Myös naapuri on hyvä huomioida. Niittojätteen läjitykselle on myös oltava kiinteistön omistajan suostumus.  Niitot tehdään ELY-keskukselta saadun lausunnon mukaisesti. Lausunnossa on otettu huomioon esimerkiksi mahdolliset luontoarvot ja uhanalaisten lajien esiintyminen, mikä voi vaikuttaa niitettävän alueen rajaukseen tai niiton soveltuvaan ajankohtaan. ELY-keskus myös arvioi luvantarpeen, sillä jos niitosta voi aiheutua vesilaissa tarkoitettuja haitallisia seurauksia, on sille haettava lupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta (AVI).

Lue lisää eri vesikasveista ja rannanhoidosta täältä: https://www.vesijarvi.fi/wp-content/uploads/Vesikasvit-ja-rannanhoito-v4.6.pdf


Kuva:
Kesäniittojen 2021 kohteet niittosuunnitelmasta. Vesijärven kesäniitot alkavat pääosin 2.8.2021. ELY-keskuksen lausunnon mukaan osa kohteista on kuitenkin mahdollista niittää jo heinäkuun puolella 15.7. jälkeen.

Lisätiedot:
Mirva Ketola
vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
mirva.ketola@vesijarvi.fi