Valitse sivu

Lahden kaupungin keskusta-alueelta Vesijärveen kohdistuvan hulevesikuormituksen vähentämiseksi osa siellä muodostuvista hule- eli sade- ja sulamisvesistä siirretään käsiteltäviksi noin 3 km päähän Hennalan kaupunginosaan. Puhdistetut hulevedet johdetaan edelleen laimennusvesiksi Porvoonjokeen. Siirto on mahdollinen olemassa olevaa varaviemäriyhteyttä hyödyntämällä, ja se aloitettiin 7.10.2020. Lahden kaupunki on saanut valtionavustusta sekä hulevesien siirron toteuttamiseen että Hennalassa sijaitsevan hulevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiseen.

Länsi-Hennalan alue on osa entistä Hennalan varuskuntaa, joka ennen lakkauttamistaan käytti rakentamatonta aluetta harjoituskenttänä. Vuonna 2018 alueelle rakennettiin hulevesien käsittelyjärjestelmä osana Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut – hanketta. Järjestelmässä käsitellään sekä Lahden keskusta-alueelta johdettavia että kohteen oman luonnollisen valuma-alueen hulevesiä. Keskustan hulevedet ovat kuormittaneet Vesijärveä etenkin rehevöitymistä aiheuttavalla fosforilla sekä raskasmetalleilla, joiden tehokas poistaminen on nyt mahdollista Hennalan hulevesijärjestelmällä. Vastaavanlaisen käsittelyjärjestelmän perustaminen Lahden keskusta-alueelle ei käytännössä olisi ollut mahdollista sen vaatiman tilan vuoksi.

Hennalan hulevesijärjestelmä koostuu kiintoainesta poistavasta laskeutusaltaasta, biosuodatuskentästä, kosteikkoaltaasta sekä niitä yhdistävästä uomastosta. Järjestelmän ytimen muodostava biosuodatuskenttä on jaettu kolmeen toisistaan eristettyyn, erilaisella biosuodatusmateriaalilla varustettuun ja erillissalaojitettuun lohkoon. Ennen järjestelmän rakentamista Helsingin yliopiston Lahden yksikössä tehtyjen laboratoriokokeiden perusteella biosuodatusmateriaaleilla saavutetaan yli 90 % puhdistusteho keskeisille hulevesien sisältämille haitta-aineille. Järjestelmän toimintaa käytännössä tutkitaan tulevina vuosina seurantanäyttein.

Valokuva: Hennalaan rakennettu hulevesien käsittelyjärjestelmä. (Kuva: Lahden kaupunki)

Lue lisää Lahden hulevesiratkaisuista

Lisätiedot:

Juhani Järveläinen
hulevesi-insinööri
Lahden kaupunki / ympäristöpalvelut
juhani.jarvelainen@lahti.fi