Valitse sivu

Kuiva ja lämmin alkukesä on painanut Sala- ja Ruuhijärven pinnan jälleen varsin alas. Alhaisesta vedenkorkeudesta johtuvia haittoja pyritään jatkossa vähentämään nostamalla järvien keskivedenkorkeutta.

Vesijärvisäätiö on kilpailuttanut vedenkorkeuden nostohankkeen suunnittelun. Kilpailutuksen voittajaksi selviytyi Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho, joka laatii Sala- ja Ruuhijärven keskivedenkorkeuden nostamiseen tähtäävät selvitykset ja tarvittavan lupahakemuksen aluehallintovirastolle. Työhön kuuluu koko toteutussuunnitelma sisältäen mm. laskelmat hankkeen haitoista ja hyödyistä, padon piirustukset sekä kustannusarvion.

Suunnittelutyö alkaa kesän aikana. Hankkeessa ollaan aktiivisesti yhteydessä alueen asukkaisiin ja mökkiläisiin. Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään elo-syyskuussa. Tuossa tilaisuudessa tarkennetaan vedenkorkeuden nostotavoitetta sekä esitetään kartoilla ensimmäiset alustavat arviot veden alle jäävistä alueista. Heti hankkeen alussa kartoitetaan myös olemassa olevat luontoselvitykset sekä tarve niiden täydentämiselle tulevan padon ympäristössä. Työn edellyttämät maastomittaukset tehdään syksyllä rantojen vesikasvillisuuden hiivuttua.

Selvitys on osa ”Vesien tilatavoitteita tukevat toimenpiteet Lahden seudulla” -hanketta, jota osarahoittaa Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman määrärahoista. Työ toteutetaan yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa.

Kuva: Salajärven mataluutta (Petra Korkiakoski)

Lisätiedot:

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
heikki.makinen@vesijarvi.fi
puh. 040 5148513