Valitse sivu

Vesijärven vesinäytteiden otosta, niiden analysoinnista ja raportoinnista vastaa lähivuodet KVVY Tutkimus Oy.

Vesijärvisäätiö kilpailutti Vesijärven tilan seurannan. Kilpailutuksen voitti KVVY Tutkimus  Oy, joka on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen omistama yhteiskunnallinen yritys. KVVY:llä on lähes 60 vuoden kokemus vesien tilan seurannasta. Sen päätoimipiste sijaitsee Tampereella. Nyt tehty yhteistyökumppanin valinta koskee vuosia 2020-21. Sopimuksessa on kahden vuoden optio.

KVVY Tutkimuksen toimitusjohtaja Jukka Mattila toteaa, että yrityksen vahvinta alaa on nimenomaan vesistötutkimus, jossa painottuvat laatu ja asiakaslähtöisyys. Yritys tekee vesistöpuolella yhteistarkkailuja ja järvikohtaisia tarkkailuja useille eri kunnille ja kaupungeille, mutta myös kunnostussuunnitelmia.

Mattilan mukaan yleinen tarve laajaan vesien tilan ymmärtämiseen on noussut. Vesijärven seurannan osalta on hyvä, että raportointi on mukana nyt alkavassa työkokonaisuudessa.

– Uskoisin, että myös sillä puolella meillä on annettavaa. Yksi mahdollinen väline ovat karttapohjaiset raportointimuodot, toteaa Mattila.

Vesijärvellä laaja seuranta  

Riittävä seuranta on tarpeellista Vesijärven hoidon lähtökohtien ja kunnostustoimien vaikutusten arvioimiseksi. Seurantaa tarvitaan myös vesienhoitolain edellyttämään järven tilan määrittämiseen.  Nyt kilpailutetusta seurantakokonaisuudesta huomattava osa etenkin Enonselällä  ja Kajaanselällä toteutetaan Lahti Aquan ja Lahti Energian yhteisenä velvoitetarkkailuna. Lahti Aquan tarkkailuvelvoite perustuu Itä-Suomen vesioikeuden päätökseen, jonka mukaan yhtiöllä on lupa johtaa laimennusvettä Vesijärvestä Porvoonjokeen ja siihen liittyen velvoite tarkkailla vedenoton vaikutuksia Vesijärvessä ja Vääksynjoessa. Lahti Energian tarkkailuvelvoite perustuu puolestaan vesioikeuden ja Itä-Suomen ympäristölupaviraston tekemiin päätöksiin, jotka koskevat lupaa ottaa vettä Vesijärvestä käytettäväksi Kymijärven voimalaitoksen jäähdytysvetenä ja jäähdytysvesien johtamista Joutjokeen. Luvan saaja on velvollinen tarkkailemaan vesistöön johdettavien vesien määrää, laatua ja vaikutuksia.

Velvoitetarkkailua tehdään Hämeen ympäristökeskuksen hyväksymän velvoitetarkkailuohjelman mukaisesti useita kertoja vuodessa. Ohjelmasta ilmenevät tarkemmat havaintopaikat, näytteenottoajankohdat sekä analyysivalikoimat. Velvoitetarkkailun lisäksi Vesijärvellä on kokonaiskuvaa täydentäviä näytepisteitä Enonselällä, Paimelanlahdella, Vähäselällä sekä Laitialanselällä, joista kolme viimeksi mainittua jää velvoitetarkkailuiden osalta katveeseen. Näistä täydentävistä pisteistä näytteet otetaan kolme kertaa vuodessa maalis-, kesä- ja elokuussa velvoitetarkkailukierroksen yhteydessä.

Valokuva: Vesinäytteen ottoa (kuva: KVVY, Marja-Liisa Suomalainen)

Lisätiedot:

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
puh. 0405148513
heikki.makinen@vesijarvi.fi
Vesijärvisäätiö

Jukka Mattila
toimitusjohtaja, MMM
puh. 0405951886
jukka.mattila@kvvy.fi
KVVY Tutkimus Oy