Valitse sivu

Hulevesistä aiheutuu kuitenkin kaupunkitulvien lisäksi myös muita haittoja, jotka eivät ilmene yhtä dramaattisella tavalla. Viemäröitävät hulevedet kuljettavat mukanaan kaikki kaupunkialueen umpipinnoille kertyneet epäpuhtaudet, kuten raskasmetallit, mikromuovit ja rehevöitymistä aiheuttavat ravinteet. Ne päätyvät suoraan lähivesistöjämme kuormittamaan. Esimerkiksi Enonselälle laskee yli 40 erillistä hulevesiviemäriä, joita pitkin tuleva hulevesi päätyy järveen täysin käsittelemättömänä. Hulevesiseurantojen perusteella onkin arvioitu, että Enonselän ulkoisesta fosforikuormituksesta noin kolmannes on peräisin Lahden hulevesistä.

– Hulevesikuormituksen vähentäminen on yksi keskeisistä Vesijärven tilan parantumista edesauttavista tavoitteista, toteaa Lahden ympäristöpalveluiden projektipäällikkö Juhani Järveläinen. Hulevesien johtaminen lähivesistöihin aiheuttaa niiden kuormittumisen lisäksi myös pohjaveden pintojen laskua, kun kaupunkialueilla satava vesi ei pääse imeytymään luonnollisesti maaperään umpipintojen läpi.

Hulevesihaittojen luonnonmukainen hallinta

Hulevesistä koituvia haittoja voidaan ehkäistä käsittelemällä ne mahdollisimman lähellä syntypaikkoja esimerkiksi imeyttämällä, suodattamalla ja viivyttämällä niitä erilaisilla hajautetuilla järjestelmillä. Kosteikot, viherkaistat ja – painanteet sekä kaupunkipuutarhat ovat esimerkkejä tällaisista luonnonmukaisista ratkaisuista, joilla sekä puhdistetaan hulevesiä että vähennetään niistä aiheutuvia tulvariskejä.

– On kuitenkin tärkeää huomata, että perinteistä viemäröintiä ei ole tarkoitus – eikä tarkoituksenmukaista – korvata hajautetuilla järjestelmillä, vaan niillä täydennetään sitä erityisesti usein toistuvien pienten sateiden hallinnassa, tähdentää Juhani Järveläinen.

Olemassa oleva tiivis kaupunkirakenne kuitenkin rajoittaa luonnonmukaisten hulevesiratkaisujen käyttöä; niiden tarvitsemaa tilaa ei ole aina saatavilla. Tilanpuute pystytään ongelmana ratkaisemaan helpoiten uusia rakentamattomia alueita kaavoitettaessa, jolloin hulevesien hallintajärjestelmille voidaan varata tila hyvissä ajoin. Olemassa olevaa kaupunkialuetta kunnostettaessa parannuksia on mahdollista tehdä pienemmän mittakaavan tontti- ja korttelikohtaisiin hulevesijärjestelmiin. Keskeistä on, että hulevesien hallinnan tehostamista tehdään johdonmukaisesti aina kun se on mahdollista.

Hankkeilla parannusta hulevesien hallintaan

Lahden kaupunki tekee yhteistyötä muiden kaupunkien, korkeakoulujen ja yritysten kanssa uusien hulevesien hallinnan ratkaisujen kehittämisessä. Parhaillaan käynnissä on kaksi ulkopuolista rahoitusta saavaa hulevesihanketta:

Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean – ratkaisut – hankkeessa kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeessa on Lahden lisäksi mukana muita kaupunkeja, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Lahdessa on rakennettu osana hanketta kokeellinen biosuodatuskenttä Länsi-Hennalaan entiselle kasarmin harjoituskenttäalueelle. Suodatuskentän toiminnan seurannalla kerätään tietoa käytettyjen suodatinmateriaalien tehokkuudesta sekä rakenteen elinkaarikustannuksista. Hanke saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen osana viisivuotista Smart & Clean (2016–2021) muutosprojektia.

Hulevesien hallintaa kustannustehokkailla hybridiratkaisuilla – hankkeessa seurataan Lahden keskusta-alueelta Vesijärveen johdettavien hulevesien laatua ja luodaan valmiudet toteuttaa suunniteltu hulevesien siirto keskusta-alueelta Länsi-Hennalaan käsiteltäviksi. Hanke on yksi vesien- ja merenhoidon toimeenpanoa edistävistä hallitusohjelman kärkihankkeista. Sitä rahoittaa Ympäristöministeriö.

Tulevaisuuden näkymiä

Sademäärien ennustetaan tulevaisuudessa kasvavan ja ääri-ilmiöiden kuten rankkasateiden sekä kuivien jaksojen yleistyvän. Hulevesien hallinnan suunnittelussa nämä vaikutukset tulee huomioida mm. hulevesien hallintarakenteiden suurempina mitoituskapasiteetteina sekä tilavarauksina. Uuden tutkimustiedon myötä myös käytettävät menetelmät ja materiaalit voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti.

-Ilmastonmuutos tuo tulevaisuudessa monia haasteita, ja hulevesien hallinnan tehostaminen on tärkeä askel niihin varautumisessa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen lisäksi hulevesikuormitusta vähentämällä luodaan myös parempaa elinympäristöä, kaupunkiympäristön toimivuutta ja kaupunkilaisten elämänlaatua, toteaa Juhani Järveläinen.

Elokuun alussa Lahdessa koettujen tulvien synnystä ja kaupunkitulvien hallinnasta voi lukea tarkemmin tulevaisuuden Lahti – blogista.

Lisätiedot:
Juhani Järveläinen
juhani.jarvelainen(a)lahti.fi
projektipäällikkö
Lahden ympäristöpalvelut