Valitse sivu

Vesienhoitotyön avustukset

Avustuksia myönnetään Vesijärvisäätiön toimialueella (Asikkalan ja Hollolan kunnat sekä Lahden kaupunki) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille tai muille yhdistyksille tai yhteisöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Yksittäisen henkilön omistamiin rantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vesijärvisäätiön toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät eroosiota ja vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla myös vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiselle.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 % tukiosuuden ylittävästä avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan omarahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö (10 €/h, konetyö 30 €/h). Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta.

Yleiset ehdot

Vesijärvisäätiölle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen info@vesijarvi.fi. Niiden tulee olla perillä 15.3.2018 klo 15.00 mennessä. Avustuksen jaosta päättää säätiön hallitus huhtikuun 2018 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

 

  • hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys)
  • avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (liitteeksi kartta)
  • kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan
  • toimenpiteen toteutuksen ajankohta
  • hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset
  • kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä haettava avustussumma
  • rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta ulkopuolista rahoitusta.

    Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vesijärvisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu siihen, että hankkeesta ja/tai sen tuloksista tiedote-taan aktiivisesti ja toimitetaan materiaalia Vesijärvisäätiön viestinnän käyttöön.

 

Lisätietoja:

ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, 040 514 8513
viestintävastaava Irma Peltola, 040 5144958
sähköpostit: etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi