Valitse sivu

Vesijärvisäätiö etsii maa- ja metsätalousalueilta kohteita, joille voidaan toteuttaa ja testata erilaisia vesiensuojelurakenteita. Kohteen tulee sijaita Vesijärven valuma-alueella. Haussa on 5-6 kohdetta.

Rahoitus kattaa suunnittelun, toteutuksen ja kohteen toimivuuden seurannan. Maanomistajan toivotaan osallistuvan toteutukseen esim. maanajolla. Kohteet valitaan vesienhoidollisin perustein ja ne toteutetaan pääosin 1.10.2018 mennessä.

Haemme rakennettavaksi mm. seuraavan tyyppisiä kohteita:

1) Tulvatasanteiden toteuttaminen ojiin. Ojan vedenjohtokykyä parannetaan kaivamalla uoma poikkileikkaukseltaan kaksitasoiseksi. Penkan yläosa kaivetaan tulvatasanteeksi ja uoman pohja jätetään koskematta. Tulvatasanteiden alapuolelle jäävässä uomanosassa säilyy vesi myös vähävetisenä aikana, ja jatkuva virtaus estää uomaa liettymästä ja kasvamasta umpeen. Penkan kasvillisuus vähentää tulvatasanteiden eroosiota ja sitoo kiintoainesta ja ravinteita.
2) Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset uomiin/ojiin
3) Veden viipymää uomissa lisäävät ratkaisut: pohjapadot ja uomien muuttaminen mutkaiseksi siihen sopivissa kohteissa.
4) Olemassa olevien laskeutusaltaiden ja kosteikkojen kunnostus siirtämällä niihin kertynyttä ravinnepitoista liejua ja maamassoja takaisin peltoon.
5) Uusien kosteikkojen rakentaminen
6) Pienimuotoisten tulva-alueiden palauttaminen esim. kohteissa, joissa uoman vesitilavuus ei tulva-aikaan riitä, vaan vesi pyrkii nousemaan pelloille.
7) Erilaisten kemiallisten ja/tai mekaanisten materiaalien testaus ravinnekuormituksen vähentämisessä.

Ota yhteyttä, jos tilallasi on mielestäsi sopiva kohde, niin perehdymme asiaan yhdessä!

Lisätiedot:
vesistöasiantuntija Mirva Ketola
044 973513
mirva.ketola(at)vesijarvi.fi

Pilottikohteiden rakentaminen on osa ympäristöministeriön rahoittamaa hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihanketta ”Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden edistäminen Lahden Vesijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä – testattuja toimintatapojen kaikkien hyödynnettäväksi”, osa puolestaan saa tukea kansainvälisestä Leader-hankkeesta ”HolaLake – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen” Etpähän kautta.