Valitse sivu

Koekalastuksen tuloksia on tarkoitus käyttää EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) mukaisen ekologisen tilan arvioinnissa. Vesienhoidon käytännön mukaisesti vesistöjen tilaa arvioidaan veden laadun lisäksi myös biologisten tekijöiden (kasviplankton, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat) perusteella. VPD:n tavoitteena on pintavesien hyvä ekologinen tila. Koekalastuksen perusteella Alasenjärven kalasto on hyvässä ekologisessa tilassa. Koekalastuksen tulos tukee aiemmin vedenlaadun perusteella tehtyä ekologisen tilan luokitusta, jonka perusteella järven arvioitiin olevan hyvässä tilassa.

Alasenjärven kalasto oli ahvenkalavaltainen ja ahven oli myös runsain petokalalaji koeverkkokalastuksen perusteella. Koekalastuksissa saatiin vain kaksi kuhaa, jotka olivat todennäköisesti istutuksista peräisin. Tyypillisesti koekalastuksissa saatavista särkikalalajeista mm. pasuri, sorva ja suutari puuttuivat saaliista. Alasenjärven sijainti aivan vesireitin latvaosissa voi selittää lajien vähäisyyttä. Mahdollisesti esimerkiksi pasuri ei ole vielä onnistunut levittäytymään Alasenjärvelle asti. Viileää ja hapekasta vettä vaativista indikaattorilaista saaliiksi saatiin 3 muikkua. Siikaa ei saaliiksi saatu viime vuosien siikaistutuksista huolimatta, mutta Nordic-koeverkot eivät ole erityisen tehokkaita siikaverkkoja mm. suhteellisen paksun lankavahvuuden vuoksi.

Alasenjärvellä ei näyttäisi olevan erityistä tarvetta vesistökunnostustoimenpiteille hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. Vesiensuojeluun pitää kuitenkin kiinnittää huomiota, että järvi pysyy jatkossakin vähintään hyvässä tilassa. Todennäköisesti Alasenjärven suhteellisen suuri keskisyvyys pienentää ravinnekuormituksen vaikutuksia esimerkiksi Kymijärveen verrattuna, koska syvänteisiin sedimentoituvat ravinteet eivät lähde uudelleen liikkeelle tuulen vaikutuksesta, kuten matalilla alueilla voi tapahtua. Alasenjärvessä on kuitenkin jo pitkään tehty erilaisia rehevöitymiseen liittyviä havaintoja (mm. alusveden ajoittaiset happiongelmat, sinileväkukinnat), joten jonkinasteista rehevöitymistä järvessä on tapahtunut. Vaikka kalaston ekologinen tila näyttäisi olevan hyvän puolella, niin ero varsinkin luonnontilaisiin vertailujärviin on selvä.

Tutustu raporttiin täältä.

kuva: Alasenjärven koeverkkokalastus tehtiin vesipuitedirektiivin mukaisen standardin mukaan.

Lisätiedot:
Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi
Lahden ympäristöpalvelut
matti.kotakorpi(a)lahti.fi
050-5391696