Valitse sivu

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön avustukset omaehtoiselle vesiensuojelutyölle ja ympäristökasvatustyöhön vuodelle 2017

Vesijärvisäätiö on varautunut myöntämään vuonna 2017 avustuksia 15 000 euroa

1) omaehtoiseen vesienhoitotyöhön ja
2) vesiin painottuviin ympäristökasvatuksen projekteihin.

1) Omaehtoisen vesienhoitotyön avustukset

Avustuksia myönnetään Vesijärvisäätiön toimialueella (Asikkalan ja Hollolan kunta sekä Lahden kaupunki) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, voivat hakea avustusta.

Avustettavan hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Ts. yksityisiin mökkirantoihin kohdistuvia hankkeita ei tueta, jollei niillä ole laajempaa vesialuetta tai asukasjoukkoa hyödyttävää vaikutusta. Avustettavan toiminnan tulee tukea Vesijärvisäätiön toiminnan tavoitteita.

Avustuskohteiksi toivotaan erityisesti ehdotuksia hankkeista, jotka vähentävät vesiin aiheutuvaa kuormitusta ja eroosiota. Hankkeet tai toimenpiteet voivat olla myös vesistöjen kunnostusten suunnittelua, tiedonhankintaa tai kunnostustoimenpiteitä sekä muuta luonnonhoitoa vesistöissä ja rannoilla. Olemassa olevien vesiensuojelurakenteiden ylläpito- ja kehittämistoimenpiteet ovat myös tukikelpoisia. Tuettavaa toimintaa voivat olla myös esim. vesistöihin liittyvien tilaisuuksien ja tapahtumien, koulutuksen sekä tiedotusaineistojen tuottamisen kulut. Avustusta voidaan myöntää myös uusien vesienhoitomenetelmien kehittämiselle.

Avustus on pääsääntöisesti enintään 70 % hankkeen arvioidusta kokonaiskustannuksista. Laitehankinnoissa tukiprosentti on enintään 40 %. Hakemuksessa tulee esittää hankkeen kustannusarvio. Erittäin merkittävissä hankkeissa voidaan keskustella 70 % tukiosuuden ylittävästä avustusmäärästä, jolle hakijan on esitettävä perusteet hakemuksessaan. Hakijan omarahoitusosuudeksi voidaan lukea myös talkootyö (10 €/h, konetyö 30 €/h). Avustusta myönnettäessä painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta.

2) Vesistöteemaan painottuvat ympäristökasvatuksen avustukset

Vesijärvisäätiö siirtyy ympäristökasvatuksen osalta toimintamalliin, jossa tuetaan lasten ja nuorten parissa toimivien organisaatioiden vesistöosaamista ja erillisrahoituksen saamista näille toimijoille. Osana toimintamallia käynnistetään apurahahaku lapsiin ja nuoriin suuntautuvien pienimuotoisten työpajojen, teemapäivien tai retkien järjestämistä varten.

Ympäristökasvatukseen liittyviä avustuksia voivat hakea yksittäiset päiväkodit ja koulut sekä sellaiset kerhotoimintaa järjestävät tahot, joilla on lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa Lahden Asikkalan ja Hollolan alueella.

Avustuksia voidaan myöntää työpajojen ja teemapäivien materiaalikustannuksiin, retkiin, leirien järjestämiseen ja pieniin laitehankintoihin. Avustusta ei myönnetä palkkakustannuksiin. Avustusten tukiprosentti on 70-100 %.

Arvostamme uudenlaista veteen ja vesistöihin liittyvää ympäristökasvatustoimintaa, toteutuksen toistettavuutta muissa vastaavissa yksiköissä ja toiminnallisuutta. Työpajoissa ja teemapäivissä voi olla vesi- ja vesistöteeman lisäksi myös muihin ympäristökasvatuksen teemoihin liittyviä osioita.

Yleiset ehdot

Vesijärvisäätiölle osoitettujen vapaamuotoisten hakemusten tulee olla perillä 15.2.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa Askonkatu 9 C, 15100 Lahti tai ne voi toimittaa sähköpostitse samaan ajankohtaan mennessä info(at)vesijarvi.fi. Avustuksen jaosta päättää säätiön hallitus huhtikuun 2017 kokouksessaan, jonka jälkeen avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille mikäli mahdollista sähköpostitse.

Hakemuksessa tulee olla ainakin seuraavat tiedot:

• hakijataho ja hakijan yhteystiedot (sähköposti, osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys);
• avustuksen kohdealue esim. vesistö tai sen osa (vesistöhankkeissa liitteeksi mielellään kartta);
• kuvaus toimenpiteistä, joille avustusta haetaan;
• toimenpiteen toteutuksen ajankohta;
• hankkeen odotetut vaikutukset tai tulokset;
• kustannusarvio hankkeen kokonaiskustannuksista sekä haettava avustussumma;
• rahoitussuunnitelma, mikäli hankkeelle haetaan muuta ulkopuolista rahoitusta.

Myönnettyä rahoitusta vastaan hakijalta edellytetään kirjallinen selvitys hankkeen toteutumisesta viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Hakija sitoutuu myös säilyttämään kuitit vähintään kahden vuoden ajan ja esittämään ne pyydettäessä Vesijärvisäätiölle. Samoin hakija sitoutuu siihen, että hankkeesta ja sen tuloksista tiedotetaan aktiivisesti ja toimitetaan materiaalia Vesijärvisäätiön viestinnän käyttöön.

Lisätietoja:

  • Omaehtoisen vesienhoitotyön avustukset: ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, 040 514 8513
  • Vesiin painottuvat ympäristökasvatuksen avustukset: viestintävastaava Irma Peltola, 040 5144958
    sähköpostit: etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi
Huom. tekstiä korjattu 3.1. lisäämäällä ympäristökasvatushankkeiden hakijoiksi koulut.