Valitse sivu

Entisen Nastolan alueella sijaitsevien Sala- ja Ruuhijärven ranta-asukkaat ovat pitkään kokeneet liiallisen kesäaikaisen vedenpinnan alenemisen ongelmaksi. Tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet vähentää vedenpinnan liiallista alenemista kesäaikaan siten, että samalla ei kuitenkaan nosteta keskivedenkorkeutta haitallisesti. Molempien järvien pinnankorkeus määräytyy Immilänjoessa sijaitsevan luonnollisen pohjakynnyksen mukaan.

Kukkasjärvien vedenpinnankorkeutta säännöstellään Kumian säännöstelypadolla, joka samalla estää kalojen liikkumisen järviketjussa. Säännöstelystä koituu kustannuksia ja säännöstelyn tarpeellisuutta ei ole toistaiseksi perusteellisesti selvitetty. Toimiva vaihtoehto voisi olla säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla, joka pitäisi vedenpinnan vaihtelun nykyisellä tasolla itsestään pohjapadon muotoon perustuen. Säännöstelypadon korvaaminen pohjapadolla toisi merkittävästi lisää uutta koskipinta-alaa Kumiankoskeen, mikä parantaisi maisemaa ja kalaston elinympäristöä.

Esiselvitysten pohjalta saadaan käsitys mahdollisista toimenpiteistä ja niiden kustannuksista. Selvitykset valmistuvat vuoden 2017 aikana. Esiselvitykset tarjoavat mahdollisuuden hankkeiden käynnistämiseen yhteistyössä vesialueiden omistajien, rantakiinteistöjen omistajien sekä paikallisten yhteisöjen kanssa. Ympäristöpalvelut on yhteydessä paikallisiin toimijoihin selvitysten valmistuttua.

Lisätietoja antavat:

Vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin, p. 050 525 9579
Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, p. 050 5391696