Valitse sivu

Ulkoisen ravinnekuormituksen arviointi on työkalu vesienhoitotoimenpiteiden tehokkaaseen kohdentamiseen, ravinnetaseiden laskentaan sekä kuormituksen vähentämistavoitteiden määrittämiseen. Tarkkailtujen lasku-uomien valuma-alueet kattoivat yhteensä noin 71 % Vesijärven yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Useimmista lasku-uomista mitatuissa ravinnepitoisuuksissa esiintyi runsaasti vaihtelua.

Tarkkailluista lasku-uomista Vesijärveen päätyvä vuotuinen ravinnekuormitus arvioitiin noin 5 540 kg fosforia ja 209 400 kg typpeä. Kaikista lähteistä (lasku-uomat, ilmaperäinen laskeuma ja Lahden kaupungin hulevedet) Vesijärveen tuleva ravinnekuormitus arvioitiin noin 11 590 kg fosforia ja 348 500 kg typpeä. Kuormittavimpia yksittäisiä lasku-uomia olivat myös valuma-alueiltaan suurimmat Haritunjoki, Myllyoja sekä Hammonjoki. Verrattuna vuosien 2002–2005 tasoon ravinnekuormitus suhteessa pinta-alaan oli vertailukelpoisilla lasku-uomilla fosforille keskimäärin 24 % alhaisempi ja typelle 4 % korkeampi. Kaikista lähteistä (lasku-uomat, ilmaperäinen laskeuma, rakennettujen alueiden hulevedet) tuleva kokonaiskuormitus oli laskenut 2002–2005 tasosta sekä typen (-3,2 %) että fosforin (-11 %) osalta. Taustalla vaikuttavat jo toteutettujen vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi todennäköisesti muuttuneet maatalouden tuotantokäytännöt, mineraalilannoituksen vähentyminen sekä maatalousalueiden suojavyöhykkeiden perustaminen.

Ulkoisen ravinnekuormitustason lasku vaikuttaa järven tilaan hitaasti; rehevöityneissä järvissä sisäisten prosessien (sisäinen fosforikuormitus, sedimentin resuspensio) vaikutus on tyypillisesti ulkoista kuormitusta voimakkaampi. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen on kuitenkin välttämätöntä Vesijärven tilan kohentamiseksi koska se ruokkii osaltaan sisäisiä kuormitusprosesseja. Hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi edellytettävä kuormitustason lasku on fosforin osalta noin 8-35 % nykytilanteesta.

Voit tutustua raporttii kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä:

Vesijärveen lasku-uomien kautta tuleva ravinnekuormitus ja sen vähentämismahdollisuudet (2015).
Tekijät: Juhani Järveläinen, Ismo Malin, Riikka Mäyränpää, Matti, Kotakorpi, Mira Kuparinen. Lahden kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimiala

Lisätiedot:

vesiensuojelusuunnittelija Juhani Järveläinen, Lahden seudun ympäristöpalvelut, juhani.jarvelainen@lahti.fi, puh. 050 5594083

ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen, Vesijärvisäätiö, heikki.makinen@vesijarvi.fi, puh. 040 5148513