Valitse sivu

Vesijärvisäätiö on saanut ympäristöministeriön avustusta vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden tukemiseksi. Tuki on myönnetty Säkylän Pyhäjärven ja Vesijärven yhteishankkeelle. Vesijärvellä perustavoitteena on palauttaa järvelle hyvä tila, Pyhäjärvellä ylläpitää sitä. Vesijärvellä toimenpiteiden pääpaino on hapetuksessa, niitoissa, valuma-aluetoimenpiteissä ja seurannan kehittämisessä.

Vesijärven osalta kokonaiskustannuarvio on 185 000 euroa, josta ympäristöministeriön osuus on puolet ja loput on Vesijärvisäätiön omarahoitusta. Varat on käytettävissä vuoden 2016 loppuun asti.

Lahden seudun ympäristöpalvelut on puolestaan saanut Hämeen ELY-keskukselta rahoitusta Purailanviepän vesiensuojelukosteikon toiminnan tehostamiseen. Purailanviepä laskee Vesijärven Komonselälle ja se on yksi Vesijärveä eniten kuormittavista uomista. Alueelle on v. 2007 rakennettu laskeutusallaskokonaisuus, jonka ravinteidenpidätyskyvyssä on LSYP:n seurannassa havaittu tehostamismahdollisuuksia. Hankkeessa allaskokonaisuutta kunnostetaan toiminnan parantamiseksi ja Vesijärven ulkoisen kuormituksen vähentämiseksi. Altaista tyhjennetään ravinnerikkaita sedimenttejä ja paikoitellen altaita madalletaan, jotta kosteikkoon kasvaisi ravinteita sitovaa vesikasvisuutta. Purailanviepä kerää vetensä laajalta alueelta, eikä altaita voida tilanpuutteen vuoksi rakentaa riittävän suuriksi Purailanviepän ylivirtaamatilanteisiin. Sama ongelma on havaittu monissa muissakin kosteikkokohteissa eri puolilla Suomea. Tässä hankkeessa ylivirtaamatilanteiden aiheuttamia kapasiteetin ylityksiä pyritään välttämään rajoittamalla kosteikkoon ohjattavan veden määrää. Tulvatilanteissa osa vedestä menee jatkossa kosteikon ohi, mutta kosteikon lävitse virtaava vesi puhdistuu entistä tehokkaammin.

Kokonaiskustannusarvio on 11 200 euroa, josta ELY-keskuksen tuki kattaa puolet. Loput rahoituksesta kootaan talkootyöstä ja LSYPin omarahoituksena. Kunnostus toteututetaan tänä kesänä. Kohteen urakoitsijaksi on valittu Rantala Timber Oy.”