Valitse sivu

Nuottauskokeilut Enäjärven matalilla alueilla

Merkittävää Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankekokonaisuudessa on ollut Enäjärven nuottauskokeilut järven matalilla alueilla. Yleensä Enäjärven ranta-alueilla on lähinnä hoitokalastettu rysillä ja katiskoilla, mutta nyt tahdottiin kokeilla minkälaisia tuloksia matalien alueiden nuottauksella saavutettaisiin.

Aiemmat tutkimukset ja hoitokalastuksen kokemukset ovat osoittaneet Enäjärven matalilla alueilla elävän paljon pienikokoista särkikalaa ja nuottaus voisi olla rysä- ja katiskapyynnin ohella toimiva tapa pyytää sitä. Kokeilulla  tahdottiin selvittää, minä vuodenaikana nuottaamalla saataisiin saaliiksi mahdollisimman suuri osa pienistä särkikaloista alle 3 m ranta-alueella.

Saatuja tuloksia verrattiin tavanomaisen nuottauksen tuloksiin, mikä tapahtuu yleensä syksyllä selkävesillä. Matalien alueiden nuottauksen haastellisuutta lisäsi se, ettei näitä alueita voida kaikuluodata parvien paikallistamiseksi, eivätkä kalat varsinaisesti sameilla alueilla edes parveudu.

Kaikkiaan kokeilussa toteutettiin 20 nuotanvetoa yhdeksällä eri apajalla. Lopputuloksena saaliiksi saatiin 2 395 kg kalaa, josta lahnaa oli massaan nähden 50 %, särkeä 25 % ja muita särkikaloja 25 %.

Tulos nuottauskokeiluista ei välttämättä ollut yllättävä. Nimittäin verrattaessa syvemmillä ja matalilla alueilla nuottasaalista, saalis vuonna 2012 oli yhtä nuotanvetoa kohti syvillä alueilla 1 014 kg ja matalilla 84 kg ja vuonna 2013 vastaavasti 611 kg ja 137 kg. Nuottauksen saalistuotto oli selvästi suurempi syvemmillä yli 3 m alueilla kuin alle 3 m alueilla.

Ero nuottasaaliiden välillä johtuu siitä, että syvemmillä alueilla on helpompi paikallistaa kalaparvet kaikuluotaimella ja kalat myös parveutuvat syvemmille alueille. Parempia nuottasaaliita matalilta alueilta voitaisiin saada ajoittamalla kalastus särjen ja lahnan kutualueille niiden kutuaikoina. Tiheät isorysät ovat kuitenkin matalilla alueilla kustannustehokkaampi pyydys kuin nuotta.