Valitse sivu

Tieteellisiä julkaisuja

Artikkeleita

Sediment resuspension: rescue or downfall of a thermally stratified eutrophic lake? Hydrobiologia (2012) 686:267-276. Niemistö J., Tamminen P., Ekholm P  & Horppila J.

Grazing of heterotrophic_Aquat Microb Ecol. Vol. 62: 49–59, 2011. Brek-Laitinen G. & Ojala A.

Suitability of motorized under-ice seining in selective mass removal of coarse fish. Fisheries Research 31 (1997) 73-82. Turunen T, Sammalkorpi I & Suuronen P.

Hydroacoustic monitoring of the distribution, density and the mass-removal of pelagic fish in a eutrophic lake.Hydrobiologia (1995) 316:33-41 Jurvelius J & Sammalkorpi I.

Väitöskirjoja

Automated Water Quality Monitoring of Humic Lakes by Using the Optical Properties of Water. 2016, Kuha Jonna

Effects of Mechanical Mixing on Lake Water Quality, with Special Emohasis on Under-Ice Phytoplankton, (Sekoitushapetuksen vaikutukset järven vedenlaatuun ja erityisesti kasviplanktonin jäänalaiseen kehitykseen). 2015, Salmi, Pauliina

Sedimentary zooplankton remains as indicators of lake ecological quality and trophic structure.(Sedimentin eläinplanktonjäänteet järven ekologisen laadun ja trofiarakenteen ilmentäjinä). 2011 Ketola Mirva

Submerged macrophytes modify food web interactions and stability of lake littoral ecosystems. 2005, Vakkilainen Kirsi

The role of zooplankton in controlling phytoplankton biomass in lake littoral.2004, Vakkilainen Kirsi

Boreaalisen järven rantavyöhykkeen metaaniemissiot niiden suhde ympäristöoloihin ja kasvillisuuden kehitykseen (lisensiaattityö), 2003, Käki Tiina.

Pro gradu- ja diplomitöitä

Kahden sedimentin resuspensiota arvioivan menetelmän vertailu viidellä erilaisilla järvellä, 2016, Happo L.

Jatkuvatoimisten vedenlaatumittareiden käyttö kuormituksen arvioinnissa Vesijärvellä, 2016, Määttä Ida-Maria.

Ihmistoiminnasta peröisin olevat ainekertymät (PCB, PBDE, PAH ja lyijy) Vesijärven Enonselän syvännesedimentissä vuosina 1968-2006,2008, Eronen S.

Ristilimaskan (Lemna trisulca) ja pikkulimaskan (Lemna minor) välinen resurssikilpailu – esimerkkeinä typpi ja fosfori, 2008, Julmala-Jäntti P.

Kasviplanktonpigmentit Vesijärven Enonselän paleolimnologisessa tutkimuksessa, 2008, Lind E.

Lahden kaupungin kehittymisen vaikutus alueensa pohjavesien laatuun, 2008, Ristola J-P.

Kaviplankton dynamiikka suhteessa fysikaalis-kemiallisten tekijöiden vaihteluihin eri vesikerroksissa Vesijärven Enonselällä, 2008, Värttö H.

Pesticides and Microbial Degradation in the Subsurface Sediments in Finland, 2008, Yu D.

Lammin pääjärven ja Lahden Vesijärven vesitase: maankäytön vaikutus valuntaan ja haihduntaan, 2007, Stenberg L.

Torjunta-aineiden esiintyminen pohjavedessä – vertailua kaupunkien ja kuntien välillä, 2007, Vuorimaa P.

Vesijärvn kilpiäistenpohjan ekologinen tila ja hoitosuunnitelma, 2004 Makinen J.

Kasviplanktonin ravinnerajoitteisuus Lahden Vesijärvessä kesällä 2000, 2004, Suutari M.

Valuma-alueen metsätaloustoimenpiteiden vaikutukset pieniin järviin – Paleolimnologinen selvitys, 2003, Hovi S.

Särjen ravinnon käytön vaikutus vedenlaatuun ja kasviplanktoniin, 2003, Kuukka H.

Päällyslevästön biomassan kertyminen eri ravinnetasoilla sekä vaikutukset veden ravinnepitoisuuksiin, 2001, Anttila S.

Vesijärven pohjoisosan vesikasvillisuudesta, 1974, Kärki O.