Valitse sivu

Virojoki

Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus on hakenut rahoitusta Virojoen kunnostussuunnitelman teolle ja sen toteuttamiselle. Tavoitteena on kunnostaa Hollolan Matjärvestä Vesijärveen laskeva Virojoki siten, että jokeen saadaan luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Kunnostettava alue käsittää noin 400 metrin pituisen virta-alueen.

Talkootyövoimaa hankkeeseen saadaan Hämeen ympäristöalan oppilaitoksista ja kalatalousalan sidosryhmistä.

Kunnostus tullaan tekemään normaaleja virtavesikunnostuksen menentelmiä käyttäen. Uomaan lisätään kiviä, puuainesta ja soraa. Kunnostusalueilla sijaitsevat nousuesteet poistetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen mukaisilla menetelmillä, enimmäkseen kynnystämällä nousuesteiden alapuolista aluetta.

Toimenpiteiden avulla taimenen poikastuotantoon soveltuvaa elinympäristö lisääntyy ja erityisesti poikasvaiheen (0…3-v.) säilyvyys paranee, piilopaikat lisääntyvät ja predaatio vähenee nykytilaan verrattuna. Näiden tekijöiden ansiosta odotuksena on, että mm. järvivaeltajien lukumäärä ja kutukannan koko kasvavat. Toimenpiteet vahvistavat Vesijärven luonnontaimenkantaa ja niiden ansiosta elinolosuhteet monipuoliselle virtavesiluonnolle uomassa runsastuvat ja uoman eri eliölajien hyödynnettävissä oleva pinta-ala kasvaa nykyisestä. Myös ympäristön viihtyisyys ja alueen käyttöarvo kasvaa. Talkootyönä suoritettava kunnostus lisää yhteisöllisyyttä ja työtehtävät lisäävät myös talkoolaisten tietämystä erilaisista kunnostustoimenpiteistä, virtavesien kasvi- ja eläinlajeista sekä elinympäristöjen ja ympäristönsuojelun teemoista.

Kunnostustyölle on hankittu maanomistajien kirjalliset suostumukset. Kunnostustoimenpiteistä aiheutuu meluhaittoja ja mahdollisesti väliaikaista vedenkorkeuden vaihtelua, sekä mahdollisesti veden väliaikaista värjäytymistä kiintoaineksesta. Haitat ovat vähäisiä ja lyhytkestoisina vain väliaikaisia.

Toteutuksessa ovat mukana Rudus Oy, Vesijärven kalastusalue, Vesijärvisäätiö, Lahden seudun ympäristöpalvelut, Vesijärven ystävät ry, oppilaitokset. Kunnostus tehdään todennäköisesti 2015-16.